برنامه‌ریزی راهبردی صنعت سنگ استان لرستان

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 48-34

10.22034/ijme.2019.36638

فهیمه کشوری؛ محمد حیاتی؛ کیانوش بارانی بیرانوند


تخمین گام تخریب اول بر اساس قابلیت تخریب لایه های سقف

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 64-49

10.22034/ijme.2019.36639

سجاد محمدی؛ محمد عطائی؛ رضا خالوکاکایی؛ علی میزاقربنعلی


ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج آنومالی شماره سه گل گهر با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

دوره 8، شماره 21، اسفند 1392، صفحه 83-89

فاطمه اسدی اوریاد؛ سید رحمان ترابی؛ مجتبی یاری؛ راحب باقرپور


ارزیابی پتانسیل تولید زهاب اسیدی بر اساس روش های استاتیک در یکی از انباشته های کم عیار معدن مس میدوک

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 81-66

10.22034/ijme.2019.36640

مجید شاه حسینی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ مهدی امینی؛ لونا ابراهیمی؛ عباس محبی


بهینه سازی همزمان محدوده کارگاه و زمان بندی تولید در روش استخراج از طبقات فرعی

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 90-81

10.22034/ijme.2019.36641

ثریا فروغی؛ جعفر خادمی حمیدی؛ مسعود منجزی؛ مایکا نرینگ


ارایه مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس الگوی همگن‌سازی برای سنگ ترد

دوره 16، شماره 51، تیر 1400، صفحه 1-16

10.22034/ijme.2021.105254.1743

مهدی ظهرابی؛ حامد ملا داوودی؛ مهدی ذوالفقاری؛ کمیل بور


تعیین تابع تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری ایران

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 1-14

10.22034/ijme.2022.548792.1903

لطفعلی عاقلی؛ عباس عصاری آرانی؛ مونا صدیقی


تحلیل عملکرد ترابری معدن سرب و روی مهدی آباد با شبیه سازی گسسته

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 14-27

10.22034/ijme.2021.123293.1804

کیارش شاهین؛ رضا شکورشهابی؛ سید مهرداد حیدری


پیش‌بینی مقدار Q با استفاده از رگرسیون چندمتغیره

دوره 16، شماره 51، تیر 1400، صفحه 17-25

10.22034/ijme.2021.111816.1745

محمد حاجی عزیزی؛ محمدحسین تابان؛ رسول قبادیان


نقش دولت در مدیریت و نظارت بر معادن در نظام حقوقی ایران

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 36-48

10.22034/ijme.2022.549297.1907

ابراهیم زینلی نژاد فردوسیه؛ لادن فرومند؛ کیوان صداقتی


بهنیه‌سازی پارامترهای موثر بر فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با روش طراحی آزمایش‌ها

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 49-62

10.22034/ijme.2022.550386.1910

سعیده علیدادی؛ کیانوش بارانی بیرانوند؛ محمد حیاتی