پرسش‌های متداول

آیا دانشجو می تواند اقدام به ارسال مقاله نماید؟

خیر، استاد راهنما باید به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات مقاله را ارسال نماید.

منظور از عدم پذیرش به علت عدم رعایت شرایط و ضوابط چیست؟

در صورت موارد زیر، مقاله در مراحل اولیه، توسط دبیر خانه با عنوان "عدم پذیرش به علت عدم رعایت شرایط و ضوابط" رد میشود.
1- عدم ارسال توسط اعضای هیات علمی
2-عدم وجود تعهدنامه
3-عدم وجود فایل word

آیا در مرحله بازنگری امکان دریافت پذیرش موقت وجود دارد؟

خیر