انتصاب شش عضو جدید هیات تحریریه نشریه مهندسی معدن

انتصاب شش عضو  جدید  هیات تحریریه نشریه مهندسی معدن

با عنایت به پیشنهاد سردبیر محترم نشریه مهندسی معدن  و اعضای هیات تحریریه و با توجه به مراتب شایستگی و سوابق ارزشمند آقایان: 

دکتر کاوه آهنگری- استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر مرتضی احمدی- استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پرویز پورقهرمانی- استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر فرامرز دولتی ارده جانی- استاد دانشگاه تهران

دکتر محمد عطائی- استاد دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر احمدرضا صیادی- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

به عنوان عضو هیات تحریریه نشریه مهندسی معدن منصوب شدند. 

امید است با استعانت از حضرت حق و با همکاری سایر اعضای هیات تحریریه، در راستای تحقق اهداف انجمن و رشد و ارتقای هر چه بیشتر کیفیت علمی نشریه در سطح استانداردهای ملی و بین المللی موفق و موید باشید.