تعیین تابع تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیاردانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،

3 کارشناس ارشد، دانشکده مدیبریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از نهاده‌های مهم در استخراج معادن، انرژی است. با توجه به اهمیت انرژی در بخش معدن و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر، شناخت و تحلیل ساختار تقاضای انرژی اهمیت زیادی دارد. هدف این تحقیق، برآورد تابع تقاضای حامل‌های انرژی در معادن در حال بهره‌برداری در سطح استان‌های ایران طی بازه زمانی 1388 تا 1396 بوده است. برای این کار با استفاده از حداکثرسازی سود، ابتدا تابع تقاضای انرژی استخراج شده و سپس برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که قیمت حقیقی انرژی مطابق با قانون تقاضا اثر منفی و معناداری بر تقاضای انرژی و ارزش افزوده و حجم فیزیکی تولید در معادن در حال بهره‌برداری اثر مثبت و معناداری بر تقاضای انرژی حامل‌ها دارد. همچنین در این تحقیق به بررسی اثرات دیگر متغیرها مانند قیمت حقیقی نیروی کار، سرمایه و شیوه مالکیت بر تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری استان‌های ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of energy demand function in operating mines in Iran

نویسندگان [English]

  • Lotfali Aghelli 1
  • ََAbbas Assari Arani 2
  • Mona Seddighi 3
1 Economic Research Institute, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Energy is one of the important inputs in mining. Given the importance of energy in the mining sector and the increase in the price of energy carriers in recent years, analyzing the structure of energy demand is of great importance. This study aims to estimate the demand for energy carriers’ function in operating mines across the provinces of Iran during the period 2009-2017. To do this, using profit maximization, first the energy demand function is derived and then the generalized least squares (GLS) method is used to estimate the model. The results of the study show that the real price of energy in accordance with the law of demand has a negative and significant effect on energy demand, and value added and physical volume of production in operating mines have positive and significant effects on energy demand of carriers. This study also examines the effects of other variables such as the real price of labor and capital and the kind of ownership on energy demand in in operating mines in the provinces of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy demand
  • real energy prices
  • mines in operation
  • generalized minimum squares (GLS)
صفایی، زینب (1395)، مدل‌سازی تقاضای میان مدت گاز طبیعی صنایع در استان مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی و گرایش اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.## شکورشهابی، رضا (1388)، تحلیل پویایی سیستمی مدیریت بخش معدن در راستای ارتقای سهم معادن در اقتصاد ملی رساله دکتری ، دانشگاه صنعتی شاهرود. ## Paulina, S. (2008). “From dependency to sustainability: building capacity for economic development: a case study on Ok Tedi Mine area community”. Asia Development Bank, 20-40. ## Dubinski, J. (2013). “Sustainable development of mining mineral resources”. Journal of Sustainable Mining, 12(1): 1-6. ## Burgstahler, D. C., Hail, L., & Leuz, C. (2006). The importance of reporting incentives: Earnings management in European private and public firms. The accounting review, 81(5), 983-1016. ## Boardman, A. E., & Vining, A. R. (1989). Ownership and performance in competitive environments: A comparison of the performance of private, mixed, and state-owned enterprises. Journal of Law and Economics, 32(1), 1-33. ## Duran, E., Aravena, C., & Aguilar, R. (2015). Analysis and decomposition of energy consumption in the Chilean industry. Energy Policy, 86, 552-561. ## مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور. سال‌های مختلف## صفرزاده، اسماعیل (1394)، برآورد نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش‌های عمده اقتصادی کشور. طرح پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن. ## دهقانی، فرید و مقصودی، ابراهیم (1395). مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره 14965. ## Stothart, P. (2011). Facts and Figures of the Canadian mining industry. The mining association of Canada. Working paper.## Marshall, B. (2014). Facts and Figures of the Canadian mining industry. The mining association of Canada (MAC), Working paper.## Bhattacharyya, S. C. (2011). Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance. Springer Science and Business Media.## فرجی دیزجی، سجاد (1392)، تئوری اقتصاد خرد، انتشارات فوژان، چاپ چهارم.## عاقلی، لطفعلی (1385)، برآورد تابع تولید معادن کشور، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال 6، شماره1، صص 49-33.## شیرانی فخر، زهره و خوش اخلاق، رحمان. (۱۳۹۵). برآورد تابع تقاضای انرژی در زیر بخش‌های صنعت ایران برای اقلیم‌های گوناگون. پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران، دوره ۵، شماره ۲۰، صص ۱۸۵-۱۱۵.## شهنازی، روح اله.، و هادیان، ابراهیم، و جرگانی، لطف اله. (1396). بررسی رابطه علیت میان مصرف حامل‌های انرژی, رشد اقتصادی و دی‌اکسید کربن در بخش‌های اقتصاد ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی, 7 (28)، 51-70.## Agnolucci Paolo. (2009). The Energy Demand in the British and German Industrial Sectors: Heterogeneity and Common Factors. Journal of Energy Economics, 31, 175–187.## Wang, X., & Lin, B. (2017). Factor and fuel substitution in China's iron & steel industry: evidence and policy implications. Journal of cleaner production, 141, 751-759.## گجراتی، دامودار (1378). مبانی اقتصادسنجی جلد دوم، ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران.## Jorgenson, D. W. (1972). Investment behavior and the production function. The Bell Journal of Economics and Management Science, 220-251.## Bischoff, C. W. (1969). Hypothesis testing and the demand for capital goods. The Review of Economics and Statistics, 354-368.## Wald, Abraham (1950). Statistical Decision Functions. John Wiley and Sons, New York; Chapman and Hall, London.## Wooldridge, J. M. (1991). On the application of robust, regression-based diagnostics to models of conditional means and conditional variances. Journal of econometrics, 47(1), 5-46.## Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.## Sadorsky, P (2010) The impact of financial development on energy consumption in emerging economies. Energy Policy, 38(5), 2528–2535.## Komal,R. Abbas F (2015) Linking financial development, economic growth and energy consumption in Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44, 201-220## Chen Chang, S (2015) Effects of financial developments and income on energy consumption, International Review of Economics and Finance,35, 28-44.## آماده، حمید، قاضی، مرتضی و عباسی فر، زهره (1388). بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 86، صص 35-15.##