تعیین تابع تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیاردانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،

3 کارشناس ارشد، دانشکده مدیبریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از نهاده‌های مهم در استخراج معادن، انرژی است. با توجه به اهمیت انرژی در بخش معدن و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر، شناخت و تحلیل ساختار تقاضای انرژی اهمیت زیادی دارد. هدف این تحقیق، برآورد تابع تقاضای حامل‌های انرژی در معادن در حال بهره‌برداری در سطح استان‌های ایران طی بازه زمانی 1388 تا 1396 بوده است. برای این کار با استفاده از حداکثرسازی سود، ابتدا تابع تقاضای انرژی استخراج شده و سپس برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که قیمت حقیقی انرژی مطابق با قانون تقاضا اثر منفی و معناداری بر تقاضای انرژی و ارزش افزوده و حجم فیزیکی تولید در معادن در حال بهره‌برداری اثر مثبت و معناداری بر تقاضای انرژی حامل‌ها دارد. همچنین در این تحقیق به بررسی اثرات دیگر متغیرها مانند قیمت حقیقی نیروی کار، سرمایه و شیوه مالکیت بر تقاضای انرژی در معادن در حال بهره‌برداری استان‌های ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of energy demand function in operating mines in Iran

نویسندگان [English]

  • Lotfali Aghelli 1
  • ََAbbas Assari Arani 2
  • Mona Seddighi 3
1 Economic Research Institute, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Energy is one of the important inputs in mining. Given the importance of energy in the mining sector and the increase in the price of energy carriers in recent years, analyzing the structure of energy demand is of great importance. This study aims to estimate the demand for energy carriers’ function in operating mines across the provinces of Iran during the period 2009-2017. To do this, using profit maximization, first the energy demand function is derived and then the generalized least squares (GLS) method is used to estimate the model. The results of the study show that the real price of energy in accordance with the law of demand has a negative and significant effect on energy demand, and value added and physical volume of production in operating mines have positive and significant effects on energy demand of carriers. This study also examines the effects of other variables such as the real price of labor and capital and the kind of ownership on energy demand in in operating mines in the provinces of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy demand
  • real energy prices
  • mines in operation
  • generalized minimum squares (GLS)