بهینه سازی همزمان محدوده کارگاه و زمان بندی تولید در روش استخراج از طبقات فرعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

2 هیأت علمی-دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی

4 دانشکده مکانیک و معدن، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا

چکیده

تعیین محدوده بهینه کارگاه و زمان‌بندی تولید بهینه، دو بخش مهم در طراحی معادن زیرزمینی می‌باشند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نتایج بهینه‌سازی هر بخش بر بخش دیگر تأثیر بسزایی دارد، لذا بهینه‌سازی این دو بخش به صورت مجزا نمی‌تواند بهینگی را تضمین کند؛ چراکه در روش‌ مجزا، اثرات و تعاملات بین بخش‌های مختلف طراحی نادیده گرفته می‌شود و این روش‌ قادر به مدیریت مسائل و مشکلات بین بخش‌هایی نیست. در سالهای اخیرگرایش به روش‌ بهینه‌سازی همزمان و یکپارچه بخش‌های مختلف معدنکاری زیرزمینی توجه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است که در آن بخش‌های مختلف در فرایند طراحی معدنی به‌صورت همزمان بهینه‌سازی می‌شود و منجر به تولید طرح‌های معدنی سودآورتر می‌شود. در مطالعه حاضر، یک مدل ریاضی عدد صحیح برای بهینه‌سازی همزمان محدوده کارگاه و زمان‌بندی تولید در روش استخراج از طبقات فرعی توسعه داده‌شد؛ سپس مدل ارائه شده بر روی یک کانسار آهن اجرا و نتایج حاصل از بهینه‌سازی همزمان با روش مجزا مقایسه شد. نتایج نشانگر آن بود که روش بهینه‌سازی همزمان قادر است نتایج بهینه صحیح را برای تعیین محدوده کارگاه و زمان‌بندی تولید با برآورده سازی تمام محدودیت-های مرتبط با این دو بخش از طراحی معدنکاری زیرزمینی تولید کند. کاربرد این روش روی یک کانسار آهن، منجر به افزایش16درصدی در ارزش خالص فعلی (NPV) نهایی در مقایسه با روش بهینه‌سازی مجزا شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous optimization of stope layout and production scheduling in sublevel stoping method

نویسندگان [English]

  • Sorayya Foroughi 1
  • Jafar Khademi Hamidi 2
  • masoud monjezi 3
  • Micah Nehring 4
1 Mining Engineering Department, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University
3 Academic member
4 School of Mechanical and Mining Engineering, the University of Queensland, Brisbane, Australia
چکیده [English]

Stope layout and production scheduling are two main areas of underground mine planning that have a close relationship with each other such a way that optimization results of each of them have important effects on the other one. Hence, separately optimization of these two areas cannot guarantee the true optimum. Because, in isolated optimization approach often ignores the effects of different planning areas on each other, this is not able to manage issues among different areas. To tackle this problem, simultaneous optimization approaches are developed in recent years which simultaneously optimize the different areas of the mine planning process and lead to more profitable mine plans. In the present research, a mathematical IP model has been developed to simultaneously optimize stope layout and production schedules for sublevel stoping (SLS). Then, the developed model is applied on iron ore operations and obtained results from simultaneous optimization were compared with those of isolated approach. It has been concluded that the simultaneous optimization approach is able to produce the globally optimal scheduling result for the stope layout optimization and scheduling by taking into account all constraints related to both areas. Application of the simultanous optimization method in iron ore operation resulted in a 16 per cent increase in final NPV over the isolated approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simultanous optimization
  • isolated optimization
  • stope layout
  • production scheduling
  • integer programming
منابع
1. Copland, T., and Nehring, M.; 2016; Integrated optimization of stope boundary selection and scheduling for sublevel stoping operations. "Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy", Vol. 116, pp. 1135-1142.
2. Alford, C., Dunn, P.; 2007; Optimisation in underground mine design, a new research collaboration. 33th APCOM Symp. Santiago, Chile pp. 213-217.
3. Sandanayake, D. S. S., Topal, E., and Asad, M. W. A.; 2015; Designing an optimal stope layout for underground mining based on a heuristic algorithm. "International Journal of Mining Science and Technology", Vol. 25, pp. 767-772.
4. Pourrahimian , Y., and Askari-Nasab, H.; 2013; A multi-step approach for block-cave production scheduling optimization. "International Journal of Mining Science and Technology", Vol. 23, pp. 739-750.
5. Ataee-Pour, M.; 2005; A critical survey of the existing stope layout optimization techniques. "Journal of Mining Science", Vol. 41, pp. 447-466.
6. Riddle, J. M.; 1977; A dynamic programming solution of a block-caving mine layout. Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry pp. 767-780.
7. Deraisme, J., De Fouquet, C., and Fraisse, H.; 1984; Geostatistical orebody model for computer optimization of profits from different underground mining methods. Proceedings of the 18th International Conference on the Application of Computers and Operations Research in the Mining Industry pp. 583-590.
8. Ovanic, J., and Young, D. S.; 1995; Economic optimisation of stope geometry using separable programming with special branch and bound techniques. Third Canadian Conference on Computer Applications in the Mineral Industry. Canada: MacGill University pp. 129-135.
9. Jalali, S. E., and Ataee-pour, M.; 2004; A 2D dynamic programming algorithm to optimize stope boundry. MPES, Taylor & Francis, London pp. 45-52.
10. Jalali, S. E., Ataee-pour, M., Shahriar, K., and Elahi E.; 2007; A computer program to optimize stope boundaries using probable stope algorithm. "Iranian Journal of Mining Engineering", Vol. 2, pp. 7- 14.
11. Cheimanoff, N. M., Deliac, E. P., and Mallet, J. L.; 1989; GEOCAD: an Alternative CAD Artificial Inteligence Tool that Helps Moving from Geological Resource to Mineable Reserves. Proceedings of the 21st International Symposium on the Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry. Colorado pp. 471-478.
12. Alford, C.; 1995; Optimization in underground mine design. Proceedings of the 25th International APCOM Symposium. Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Melbourne pp. 213–218.
13. Ataee-pour, M.; 2004; Optimisation of Stope Limits Using a Heuristic Approach. "Transactions of the Institute of Mining and Metallurgy A", Vol. 113, pp. 123–128.
14. Jalali, S. M. E., Hoseini, S. H.; 2009; Optimizatio of Stope Boundaries Using Greedy Algorithm. "Iranian Journal of Mining Engineering (IRJME)," Vol. 4, pp. 1-11.
15. Topal, E., and Sens, J.; 2010; A new algorithm for stope boundary optimization. "Journal of Coal Science and Engineering (China)", Vol. 16, pp. 113-119.
16. Bai, X., Marcotte, D., and Simon, R.; 2014; A heuristic sublevel stope optimizer with multiple raises. "Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy", Vol. 114, pp. 427-434.
17. Sandanayake, D. S. S., Topal, E., and Asad, M. W. A.; 2015; A heuristic approach to optimal design of an underground mine stope layout. "Applied Soft Computing", Vol. 30, pp. 595-603.
18. Nikbin, V., Ataee-pour, M., Shahriar, K., and Pourrahimian, Y.; 2018; A 3D approximate hybrid algorithm for stope boundary optimization. "Computers & Operations Research",In Pres.
19. Little, J., Knights, P., and Topal, E.; 2013; Integrated optimization of underground mine design and scheduling. "Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy", Vol. 113, pp. 775-785.
20. Whittle, G.; 2010; Enterprise optimisation.
» مهندسی معدن « ثریا فروغی، جعفر خادمی حمیدی، مسعود منجزی، مایکا نرینگ نشریه علمی پژوهشی
30
Proceedings of the 19th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection: Australasian Institute of Mining and Metallurgy Melbourne, pp. 105-117.
21. Nehring, M., Topal, E., Kizil, M., and Knights, P.; 2010; An investigation to integrate optimum long-term planning with short planning in underground mine production scheduling. MPES2010: Mine Planning and Equipment Selection: IOM3, pp. 141-153.
22. Nehring, M., Topal, E., Kizil, M., and Knights, P.; 2012; Integrated short-and medium-term underground mine production scheduling. "Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy", Vol. 112, pp. 365-378.
23. Trout, L.; 1995; Underground mine production scheduling using mixed integer programming. 25th International APCOM Symposium Proceedings pp. 395-400.
24. Nehring, M., and Topal, E.; 2007; Production schedule optimisation in underground hard rock mining using mixed integer programming. Project Evaluation Conference 2007. Melbourne, Australia: The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, pp. 169-175.
25. Little, J., and Topal, E.; 2011; Strategies to assist in obtaining an optimal solution for an underground mine planning problem using Mixed Integer Programming. "International Journal of Mining and Mineral Engineering", Vol. 3, pp. 152-172.