نقش دولت در مدیریت و نظارت بر معادن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، تهران، ایران

3 استادیارگروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مدیریت و نظارت دولت بر معادن همواره مورد توجه بوده است و در برخی از مواقع با توجه به تغییر و تحولات متعدد قانونی در طول زمان و یا نظریات فقهی در باب مالکیت، منشا نظارت‌های دولت بر معادن نیز مورد تفاسیر مختلفی قرار گرفته و در برخی موارد ممکن است این شبه پیش آید که به رسمیت شناختن مالکیت بر معادن یا به عبارت صحیح اعطای حق انتفاع که در قوانین پیش‌بینی شده است موجب زوال حاکمیت و نظارت دولت بر معادن خواهد بود، بنابراین برای کمک به فعالان این حوزه ضروری است که با بررسی قوانین این موضوع رفع ابهام شود و در ادامه نوع و حدود نظارت دولت بر این گنجینه‌های الهی با توجه به صلاحیت‌های مصرحه در قوانین مشخص شود. در این مقاله ابتدا به بررسی قوانین در خصوص نظارت دولت بر معادن و نحوه اعمال آن پرداخته می‌شود و در پایان ضمن نفی مالکیت و پذیرش وجود حق انتفاع معادن بیان می‌شود. با این که در قوانین بهره‌برداری از معادن توسط افراد مجاز است اما دولت با وضع قوانین خاص و منوط کردن بهره‌برداری افراد به اخذ مجوزهای قانونی، نظارت استصوابی خود را اعمال می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Government role in the management and supervision on mines in Iranian law

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Zeinali nezhad ferdoseieh 1
  • Ladan Foroomand 2
  • keyvan sedaghati 3
1 Public Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، تهران، ایران
3 استادیارگروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
چکیده [English]

Government management and supervision on mines has always been considered and in some cases due to various legal changes over time or significant jurisprudential views on ownership, the source of government oversight of mines has been interpreted differently and in some cases There may be a suspicion that the recognition of ownership of the mines, or in other words the granting of the usufruct provided for in the laws, will lead to the decline of government sovereignty and control over the mines, so in order to help activists in this field, it seems necessary. The ambiguity of this issue should be removed by examining the laws, and then the type and limits of government supervision over these divine treasures should be determined according to the powers authorized in the laws. This article first examines the laws regarding government control over mines and how to apply them, and finally, while denying ownership and accepting the existence of the right to use mines, despite the fact that mining is allowed by individuals, but the government Exercises its approving supervision by enacting special laws and making the exploitation of individuals conditional on obtaining legal licenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • government role
  • Administration
  • Supervision
  • Mines
  • Iranian Law
توکلی راد، اکبر و سعید سعادت، (1395)، «حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های معدنی»، چاپ اول، خراسان رضوی، انتشارات آرسس، ص 35.## ایلخانی، الیاس و عطایی، محمد و خالو کاکایی، رضا، «ارزیابی توسعه پایدار در معدنکاری روباز»، (1394) پایان‌نامه‌، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود.## محقق کرکی، علی بن حسین بن عبدالعالی کَرَکی جبل عامِلی،(1414ه.ق )، «جامع المقاصد»، جلد هفتم، چاپ دوم، قم، نشر موسسه آل البیت، ص 32.## نجفی، محمد حسن، (1362)، «جواهر الکلام»، جلد سی و هشتم، چاپ هفتم، بیروت، نشر داراحیاء التراث العربی، بیروت، ص 101.## شیخ طوسی، محمد بن حسن بن علی بن حسن، (1387 ه.ق)، «المبسوط»، جلد سوم،چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، تهران، ص 277.## حلی، محقق، (1408 ه. ق) «شرایع الاسلام»، جلد اول، چاپ دوم، قم، نشر موسسه اسماعیلیان. ص 167.## حلی، محقق، (1408 ه. ق) «شرایع الاسلام»، جلد اول، چاپ دوم، قم، نشر موسسه اسماعیلیان. ص 167.## خمینی، روح الله، (1392)، «ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی(س)»، جلد دوم، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 416.## مدنی، سید جلال، (1368)، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، انتشارات سروش، ص 137.## جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ( 1372)، «ترمینولوژی حقوقی»، چاپ ششم، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، ص 599.## یار ارشدی، علی، «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات،استصوابی یا استطلاعی»، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 67، صفحات 43-27، ص 28.## عمید زنجانی، عباسعلی و موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، (1396)، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ص 61.## ثابت، امیررضا و عزیزان حقیقی، افشین، (1393)،«گنجینه معادن ایران»، چاپ اول، تهران، انتشارات عصر گفتگو، ص 21.## لین،کنت اف، (1371)، «بررسی‌های اقتصادی معدن»، ترجمه حسن مدنی، چاپ اول، تهران، مرکز انتشارات صنعت فولاد، ص 3. ## شیروی، عبدالحسین، (1378)، «نقش قراردادهای استاندارد در حقوق تجارت بین الملل و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم. شماره دوم، ص 70## کاتوزیان، ناصر، (1377)، «طبیعت قراردادهای الحاقی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم. شماره اول، ص22## آقا نظری، حسن، (1373)، «تخصیص و بهره‌برداری از انفال در ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 73، ص 49.## اسدی، بهنام، (1397)، «ضمانت اجرایی قوانین و مقررات در نظام جزایی و کیفری ایران»، دو فصلنامه تحقیقات حقوقی قانون یار، دوره اول، شماره اول، ص 156.## محمدی، توحید، (1392)، «تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران»، پایان‌نامه، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، ص 25.## محمد یثربی، سیدعلی و سبزواری، حبیب، (1396)، «مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه امامیه و قوانین ایران»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال پنجاهم، شماره دوم، صفحات 517-495،ص 513.##