دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

جانمایی گمانه‌های تکمیلی به منظور کاهش عدم قطعیت تخمین ذخایر معدنی با استفاده از روش‌های وزن دهی و رتبه‌بندی چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.559269.1931

پرهام پهلوانی؛ محمد حسین عقلان


ارزیابی پروژه معادن سنگ آهن سنگان تحت شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه های عملیاتی با در نظر گرفتن اختیار انباشتگاه مواد معدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.561267.1937

زکریا جلالی؛ مجید عطایی پور؛ حسام دهقانی


بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.563093.1945

محسن عالی داریان؛ مجتبی بهاالدینی؛ محمد حسین خسروی؛ مهدی موسوی


مدلسازی هوشمند واریوگرام با استفاده از یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/ijme.2023.1971331.1950

شکوفه منوری؛ محمد فهیمی نیا؛ امید اصغری


ارائه رابطه تجربی برای تعیین هدایت هیدرولیکی محدوده آنومالی A معدن سنگ آهن سنگان با بهره‌گیری از اطلاعات گمانه‌های اکتشافی و ژئوتکنیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22034/ijme.2023.557441.1926

محسن صفری؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ سروش مقصودی