بهنیه‌سازی پارامترهای موثر بر فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با روش طراحی آزمایش‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، گروه معدن، دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران

2 دانشیار، دانشکده فنی مهندسی، گروه معدن، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، گروه معدن، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

تحقیقات زیادی برای یافتن یک حلال مناسب به جای سیانید در فروشویی طلا انجام گرفته است اما بیشتر روش‌های پیشنهاد شده به ‌علت داشتن مشکلات زیست‌محیطی، فنی و اقتصادی، کمتر به طور وسیع در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اخیرا استفاده از آمینو اسیدها به ویژه گلایسین به ‌عنوان جایگرینی برای سیانید یا به‌ عنوان کمک‌کننده به سیانید و کاهش‌دهنده مصرف آن در فروشویی طلا مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق فروشویی سیانید- گلایسین کانه طلا با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای، غلظت اکسید‌کننده پراکسید هیدروژن، غلظت سیانید، غلظت گلایسین و درصد جامد بر روی بازیابی طلا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که موثرترین پارامترها به ترتیب عبارت از درصد جامد، غلظت گلایسین، غلظت سیانید و غلظت اکسیدکننده است. بازیابی طلا با افزایش درصد جامد، غلظت گلایسین و غلظت سیانید کاهش یافته است. بیشترین بازیابی زمانی حاصل شده است که این متغیرها در سطوح پایین خود باشند. در شرایط بهینه در غلظت پراکسید هیدروژن 49/2 درصد، غلظت سیانید ۱۵۰ گرم بر تن، غلظت گلایسین 35/0 مول بر لیتر و درصد جامد ۲۵ درصد بازیابی حدود ۸۱ درصد طلا حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Effective Parameters on Cyanide-Glycine Leaching of Gold Ore Using Design of Experiments

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Alidadi 1
  • kianoush barani 2
  • mohammad hayati 3
1 Mining Department, Engineering Faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 mining engineering, lorestan university, khorramabad, iran
3 Mining Department, Engineering Faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Many different lixiviants have been investigated as alternatives to cyanide for gold leaching. Due to environmental, technical, and economic constraints, the industrial application of these alternative methods is still rare up to now. Recent research works have indicated the viability of amino acids and particularly glycine, as an alternative lixiviant to cyanide in the gold industry. In this research, the cyanide-glycine leaching of gold ore has been studied using sign of experiments. The effects of hydrogen peroxide oxidant, cyanide concentration, glycine concentration, and solid content were considered. The results showed that the most effective parameters are solid content, glycine concentration, cyanide concentration, and oxidant concentration, respectively. Gold recovery decreased by increasing solid content, glycine concentration, and cyanide concentration. The maximum gold recovery was achieved when these parameters are at their lowest levels. In optimum conditions, 81% gold recovery could be obtained at 2.49% hydrogen peroxide, 150 ppm cyanide, 0.35 mol/L glycine, and 25% solid content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold ore
  • Cyanide leaching
  • Glycine
  • Optimization
  • Design of experiments