ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج آنومالی شماره سه گل گهر با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

یکی از مهمترین مراحل در عملیات معدنکاری، انتخاب روش استخراج مناسب برای منبع معدنی است. فرایند انتخاب روش معدنکاری برای استخراج منابع معدنی، Mining Method Selection (MMS) نامیده می شود. بعد از انجام فرایند MMS و انتخاب روش معدنکاری معمولاً جایگزینی آن با روش دیگر امکان پذیر نیست، زیرا این کار ممکن است آنقدر هزینه بر باشد که کل پروژه را از لحاظ اقتصادی غیرممکن سازد. بنابراین MMS یک فرایند تقریباً برگشت ناپذیر در طراحی معدن است؛ انتخاب روش معدنکاری وایسته به خصوصیات نامشخص زمین شناسی و هندسی منبع است. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج در آنومالی شماره سه گل گهر می باشد. با توجه به کاستی هایی که در مدل های پیشین برای انتخاب روش استخراج با در نظر گرفتن پارامترهای تأثیرگذار وجود دارد، در این مطالعه مدل های پیشنهاد شده قبلی اصلاح گردیده و روشی جامع تر ارائه شده است. برای این منظور از روش تصمیم گیری چندمعیاره Fuzzy TOPSIS استفاده گردیده است و آنومالی شماره سه گل گهر به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب گردیده است، پس از اجرای مدل، روش معدنکاری روباز به عنوان مناسب ترین روش استخراج معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج آنومالی شماره سه گل گهر با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

نویسندگان [English]

  • F Asadi 1
  • S.R Torabi 1
  • M Yari 2
  • R Bagherpour
1 Tarbiat Modares University
2 Esfehan University
چکیده [English]

یکی از مهمترین مراحل در عملیات معدنکاری، انتخاب روش استخراج مناسب برای منبع معدنی است. فرایند انتخاب روش معدنکاری برای استخراج منابع معدنی، Mining Method Selection (MMS) نامیده می شود. بعد از انجام فرایند MMS و انتخاب روش معدنکاری معمولاً جایگزینی آن با روش دیگر امکان پذیر نیست، زیرا این کار ممکن است آنقدر هزینه بر باشد که کل پروژه را از لحاظ اقتصادی غیرممکن سازد. بنابراین MMS یک فرایند تقریباً برگشت ناپذیر در طراحی معدن است؛ انتخاب روش معدنکاری وایسته به خصوصیات نامشخص زمین شناسی و هندسی منبع است. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج در آنومالی شماره سه گل گهر می باشد. با توجه به کاستی هایی که در مدل های پیشین برای انتخاب روش استخراج با در نظر گرفتن پارامترهای تأثیرگذار وجود دارد، در این مطالعه مدل های پیشنهاد شده قبلی اصلاح گردیده و روشی جامع تر ارائه شده است. برای این منظور از روش تصمیم گیری چندمعیاره Fuzzy TOPSIS استفاده گردیده است و آنومالی شماره سه گل گهر به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب گردیده است، پس از اجرای مدل، روش معدنکاری روباز به عنوان مناسب ترین روش استخراج معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • انتخاب روش استخراج
  • روش های تصمیم گیری چند معیاره
  • روش تصمیم گیری TOPSIS
  • AHP