دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، اسفند 1392، صفحه 1-112 

علمی - پژوهشی

مطالعه رفتار دندانه های سطح درزه های سنگی در آزمایش برش مستقیم

صفحه 1-11

خبات امیری حسینی؛ نیما بابانوری؛ سعید کریمی نسب


بررسی عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست

صفحه 43-52

مجید رجایی نجف آبادی؛ شهلا اسکندری؛ داود مرادخانی؛ بهزاد صداقت؛ احمد خدادادی دربان


بهبود روش استاندارد برای تعیین دقیق غلظت انواع سولفور در پایش ‌زیست محیطی باطله‌های مس پورفیری

صفحه 53-65

فرامرز دولتی؛ سعید یوسفی؛ منصور ضیائی؛ محمد کاراموزیان؛ عصمت اسماعیل‌زاده