دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، خرداد 1392، صفحه 1-112 

علمی - پژوهشی

تحلیل عددی تأثیر مشخصات هندسی شکستگی¬های توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه TBM

صفحه 1-12

سید مصلح افتخاری؛ علیرضا باغبانان؛ راحب باقرپور


مدل‌سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی‌ها با نر‌م‌افزار MATLAB

صفحه 81-93

اکبر اسماعیل زاده؛ سعید کریمی نسب؛ حمید منصوری