دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 1-117 
مقایسه روش‌های مختلف تعیین سایندگی سنگ‌ها

صفحه 87-106

محمد تقی همزبان؛ حسین معماریان؛ جمال رستمی