تحلیل دینامیکی تونل خط هفت متروی تهران با استفاده از روش اندرکنش زمین- سازه با استفاده از نرم‌افزار FLAC3D

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،

2 دانشگاه قزوین

3 شرکت مهاب قدس

چکیده

یکی از خطوط اصلی در شبکه ریلی تهران خط 7 مترو است که به صورت شرقی- غربی و شمالی- جنوبی است. طول خط هفت حدود 7/26 کیلومتر بوده و دارای 25 ایستگاه می‌باشد. هدف از این تحقیق تحلیل دینامیکی قطعه شرقی- غربی تونل می‌باشد که دارای طولی حدود 12 کیلومتر است. این تونل توسط یک دستگاه ماشین سپر فشار تعادلی حفاری و سگمنت گذاری خواهد شد. با توجه به داده‌های موجود، محدوده مورد مطالعه از دیرباز در معرض رخدادهای زمین‌لرزه‌ای متوسط تا شدید قرار داشته است. پس از تحلیل خطر زلزله در محدوده مورد بررسی، اطلاعات شتاب‌نگاشت زنجیران بعنوان زلزله مبنا بصورت مقیاس شده، برای تحلیل دینامیکی انتخاب گردید. برای بررسی پایداری تونل سه مقطع در فاصله  2900، 4300 و 10600 از استادیوم تختی مدلسازی شد. مدلهای مورد نظر ابتدا تحت شرایط استاتیکی تحلیل شدند. پس از اطمینان از پایداری مدل ها، تحلیل دینامیکی تحت بارگذاری زلزله انتخاب شده انجام شد. پس از پایان تحلیل دینامیکی تنش‌های برشی، نیروی محوری و ممان خمشی وارد شده بر سیستم نگهداری در سه نقطه اطراف تونل (سقف، کف و دیواره) توسط نرم‌افزار FLAC3D مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل‌های دینامیکی نشان می‌دهد تونل مورد نظر در برابر بارگذاری این زلزله پایدار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل دینامیکی تونل خط هفت متروی تهران با استفاده از روش اندرکنش زمین- سازه با استفاده از نرم‌افزار FLAC3D

نویسندگان [English]

  • M Moradi 1
  • M Hoseini 2
  • M Sharifi Borojerdi 3
1 Emam Khomeini
2 Emam Khomeini
3 Mahab Ghods
چکیده [English]

یکی از خطوط اصلی در شبکه ریلی تهران خط 7 مترو است که به صورت شرقی- غربی و شمالی- جنوبی است. طول خط هفت حدود 7/26 کیلومتر بوده و دارای 25 ایستگاه می‌باشد. هدف از این تحقیق تحلیل دینامیکی قطعه شرقی- غربی تونل می‌باشد که دارای طولی حدود 12 کیلومتر است. این تونل توسط یک دستگاه ماشین سپر فشار تعادلی حفاری و سگمنت گذاری خواهد شد. با توجه به داده‌های موجود، محدوده مورد مطالعه از دیرباز در معرض رخدادهای زمین‌لرزه‌ای متوسط تا شدید قرار داشته است. پس از تحلیل خطر زلزله در محدوده مورد بررسی، اطلاعات شتاب‌نگاشت زنجیران بعنوان زلزله مبنا بصورت مقیاس شده، برای تحلیل دینامیکی انتخاب گردید. برای بررسی پایداری تونل سه مقطع در فاصله  2900، 4300 و 10600 از استادیوم تختی مدلسازی شد. مدلهای مورد نظر ابتدا تحت شرایط استاتیکی تحلیل شدند. پس از اطمینان از پایداری مدل ها، تحلیل دینامیکی تحت بارگذاری زلزله انتخاب شده انجام شد. پس از پایان تحلیل دینامیکی تنش‌های برشی، نیروی محوری و ممان خمشی وارد شده بر سیستم نگهداری در سه نقطه اطراف تونل (سقف، کف و دیواره) توسط نرم‌افزار FLAC3D مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل‌های دینامیکی نشان می‌دهد تونل مورد نظر در برابر بارگذاری این زلزله پایدار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تحلیل دینامیکی
  • مترو خط هفت
  • زلزله زنجیران
  • نرم‌افزار FLAC3D