بررسی میزان نشت هوا درسیستم تهویه تونل شماره یک آزادراه تهران-پردیس به روش زوج دویل میانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امیر کبیر

2 دانشگاه امیرکبیر

چکیده

روش تهویه‌ی طولی به وسیله‌ی یک دویل میانی در تونل‌های دو‌طرفه استفاده می‌شود زیرا در تونل‌های یک طرفه در نیمه‌ی اول تونل، جهت حرکت وسایل‌نقلیه با جهت تهویه یکی است و اثر پیستونی ناشی از آن به تهویه کمک خواهد کرد در حالی‌که در نیمه‌ی دوم تونل، جهت حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت تهویه اند و اثر پیستونی ناشی از آن مانع تهویه شده و در نتیجه، تمرکز آلودگی در نیمه دوم تونل بیشتر می‌شود. تهویه‌ی طولی با استفاده از دویل میانی در تونل‌های یک‌طرفه به صورت زوج دویل انجام می‌گیرد. بدین منظور حوالی مرکز تونل دو دویل یکی برای خروج هوای آلوده و دیگری برای ورود هوای تمیز احداث می‌شود. منظور از نشت هوا، برآورد مقدار هوای آلوده‌ای است که به‌وسیله دویل مکشی خارج نشده و به صورت نشت وارد قسمت دوم تونل می‌شود. برای بررسی این موضوع با استفاده از روش تحلیلی ، این روش تهویه در تونل شماره یک آزادراه تهران-پردیس بررسی و مشخص شد که حدود 6/19 درصد از هوای آلوده نیمه اول تونل وارد قسمت دوم می‌شود.به منظور بررسی جریان هوا در تونل و نعیین فشار و سرعت در هر نقطه دلخواه از نونل، مدل سه بعدی از تونل به طول 1550 متر با نرم افزار FLUENT تهیه و جریان مغشوش سیال با استفاده از مدل k-ε استانداردشبیه سازی شد. نتایج روش عددی نشان می‌دهد که سرعت نقطه‌ای در بعضی قسمت‌ها از سرعت مجاز تجاوز می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The airleakagerate oftunnelnumber oneTehran–Pardis tunnel with middle shaft pair byNumericalandanalyticalmethods

نویسندگان [English]

  • H Rasouli 1
  • H Madini 2
1 amir kabir university
2 Amirkabir University
چکیده [English]

Generally the one middle shaft-longitudinal ventilation not used at sideway tunnels. Because, at the first half of thetunnel, direction of the moving of vehicles is  same as the direction of ventilation and the piston effect will help ventilation, while at the second half, direction of moving vehicles is opposite to direction of ventilation, and the piston effect prevents ventilation. So, the second half of the tunnel is much polluted. Therefore the application of  longitudinal ventilation with middle shaft in the sideway tunnels is implemented using twin middle shaft. So two devils are constructed in the center of the tunnel.The first one for pollutants exhaustion and the other for fresh air entrance. In this paper the possibility of using middle shaft in the ventilation system of Tehran-Pardis freeway number 1 tunnel is studied using analytical method. The tunnel’s air flow-rate is calculated using numerical method. So the 3- dimensional model of tunnel with 1550 length using FLUENT software is developed, and turbulence flow-rate is simulated using k-ε model. The results show that in some places, the local speed exceeds permitted speed. Therefore the proposed analytical method successively could be used for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سیستم تهویه طولی
  • تونل شماره یک تهران-پردیس
  • دینامیک سیالات محاسباتی
  • زوج دویل میانی
  • نازل ساکار