دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، آذر 1392، صفحه 1-112 
بررسی بازیابی روی موجود در سد باطله معدن سرب و روی کوشک به روش ژئوکوت

صفحه 11-16

جواد وظیفه مهربانی؛ محمد نوع پرست؛ سید ضیاالدین شفائی تنکابنی؛ محمد موسوی