بررسی بازیابی روی موجود در سد باطله معدن سرب و روی کوشک به روش ژئوکوت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق امکان استخراج روی ازکنسانتره کم¬عیار تهیه شده از باطله¬های سولفیدی فلوتاسیون معدن سرب و روی کوشک با استفاده از روش بیولیچینگ ژئوکوت مورد بررسی قرار گرفت. باطله¬های تهیه شده از سد باطله، با عیار متوسط روی 67/3% ، به سلول¬های فلوتاسیون انتقال و کنسانتره¬ای با عیار روی 97/11% و بازیابی متوسط 45% تهیه شد. کنسانتره حاصل بر روی سنگ¬های گرانیتی با محمدوده دانه¬بندی10-5 میلیمتر پوشش داده شد و در ستون 5/0 متری تحت فرآیند بیولیچینگ قرار گرفت. فرآیند به صورت سیکل بسته (مدت زمان هر سیکل4 روز) صورت پذیرفت و محلول لیچینگ در هر سیکل برای پاشش در سیکل بعدی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان استخراج روی از اسفالریت و غلظت آن در محلول پس از 10 سیکل (40 روز) به ترتیب به 81% و 63/12 گرم بر لیتر رسید که در این مدت 40% آهن موجود در پیریت وارد محلول شد. با افزایش زمان لیچینگ تا سیکل بیستم، بازیابی بیش از90% روی مشاهده شد. بر اساس نتایج، تا سیکل دهم سینیتیک استخراج و غلظت روی بیشتر از آهن می¬باشد، ولی از سیکل دهم به بعد، روند استخراج روی با سرعت پائینی رخ می دهد و ادامه فرآیند بیولیچینگ با افزایش قابل توجهی استخراج آهن موجود در پیریت همراه است. در خاتمه فرآیند، مقدار روی در کنسانتره از 97/11% به مقدار 63/0% رسید که نشان می¬دهد که 91% روی وارد محلول شده است. بررسی تأثیر باکتری¬های اضافه شده به فرآیند در مقایسه با حالتی که باکتری اضافه نشد، نشان داد که افزودن ترکیب سه گونه باکتری مزوفیل منجر به بهبود 25-20% انحلال روی در محلول می¬شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Zn extraction from Kooshk lead- Zinc tailing dam using Geocoat method

نویسندگان [English]

  • Javad Mehrabani 1
  • Mohammad Noaparast 1
  • Seyyed Ziaaddin Tonakaboni 1
  • Mohammad Mousavi 2
1
2
چکیده [English]

In this research work zinc extraction was investigated using Geocoat process from a low grade zinc concentrate produced from the Kooshk Lead- Zinc accumulated flotation tailings. The sample of tailings contained 3.64% Zn. About 45% sphalerite was recovered by flotation process and zinc content was upgraded to 11.97%.. The prepared concentrate was coated on the granite grains of 5-10mm, so experiments were conducted in the small column leaching of 0.5m height. Solution irrigation was done in the close cycle which took 4 days. Collected liqueur was used for next stage irrigation. Results showed that 81% of sphalerite concentrate was dissolved during 10 cycles (40 days) in which solution, Zn concentration reached to 12.63g/l/. In the same period 40% of pyrite was dissolved during the process. Making continue bioleaching process until 20th cycle indicated more than 90% Zn extraction. Zn extraction rate is significantly higher than Fe extraction until 40 day. Following the bioleaching process, considerable amount of pyrite was dissolved and Fe concentration increased in the leached solution, however, Zn extraction rate decreased and Zn concentration was improved slightly. Analysis of leaching residuals indicated only 0.67% Zn content. In comparison of Zn content of low grade concentrate( 11.97%), 91% Zn was dissolved during bioleaching period. Comparing effect of mixed-mesophile bacteria in the bioleaching column and control test (without addition of bacteria) indicated the Zn recovery improvement of 20-25% in presence of added mixed- bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geocoat
  • Tailings
  • Bioleaching
  • Sphalerite
  • Pyrite