مدل‌سازی ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای به روش "حوضه آبریز نمونه"

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

مدل سازی ژئوشیمیایی به روش حوضه آبریز نمونه بر روی داده های حاصل از رسوبات آبراهه ای در بخش مرکزی بریتیش کلمبیا، در طول جغرافیایی حدود°124 تا124° 30´ درجه غربی و در عرض جغرافیایی 52° 30´ تا ´52°50شمالی انجام شده است. در منطقه مورد مطالعه 54 نمونه از رسوبات آبراهه ای در مساحتی حدود 560 کیلومتر مربع برداشت شده و تحت آنالیز 34 عنصری قرار گرفته است. مدلسازی حوضه‌های آبریز با توجه به مدل ارتفاع رقومی(DEM) و موقعیت مکانی نمونه‌ها تهیه شده و نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه در سیستم UTMرقومی شده است. غلظت تک عنصری زمینه ناشی از لیتولوژی برای هر حوضه آبریز نمونه، از روش محاسبه میانگین وزن دار تخمین زده شده و سپس غلظت باقیمانده برای هر حوضه آبریز محاسبه شده است. سپس مقادیر مثبت باقیمانده تحت تصحیح اثر رقیق شدگی غلظت‌ها قرار گرفته‌اند. انواع معین ذخایر معدنی بوسیله ارتباط چند عنصر با هم مشخص می‌شوند بنابراین بررسی روابط بین غلظت‌های تک عنصری تصحیح شده، حضور کانی سازی در منطقه را دقیق تر منعکس می‌کند.برای بررسی کانی‌سازی طلا روش چند متغیره پردازش مؤلفه‌های اصلی در چهار حالت بر روی داده های تصحیح شده اعمال شده است. منطقه ای که در تمامی نقشه ها مشترک و برجسته است، محدوده معدنیBaez است که وجود کانی‌سازی طلای نوع اپی ترمال سولفیداسیون پایین در آن اثبات شده که تأییدی بر الگوریتم مدل‌سازی انجام گرفته در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical Modeling of Stream Sediment Samples by “Sample Catchment Basin" Approach

نویسندگان [English]

  • A.R Mokhtari
  • M Abdolmaleki
  • S Akbar
Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Geochemical modeling by sample catchment basin approach has been exercised on stream sediment samples in central British Columbia, located between 124˚ - 124˚ 30΄ (W) and 52˚ 30΄- 52˚ 50΄ (N). In the study area 54 stream sediment samples are collected over 560 square kilometer and are chemically analyzed for 34 elements. Digital Elevation Model (DEM) and geographical position of the samples are used for sample catchment delineation and geological maps are digitized for further processing in UTM system. Background concentrations for elements of interest are calculated for each catchment by weighted average method and then residuals are calculated for the each catchment. In the next step, the positive residual are corrected for dilution effect. Due to multivariate nature of the geochemical data, multivariate techniques are employed in this study for more clear definition of anomalies related to gold mineralization. The results of this research have highlighted the "Baez" area in northeast in which occurrence of low sulphidation epithermal gold mineralization has been proven and this has verified the modeling and algorithm practiced in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stream sediment
  • Geochemical Modeling
  • Sample Catchment Basin
  • Dilution Effect
  • British Columbia