ارزیابی شاخص‌های مختلف تخمین توزیع ابعادی ذرات با استفاده از روش¬های آنالیز مؤلفه‌های اصلی و شبکه‌ عصبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

تخمین توزیع اندازه ذره در مراحل مختلف خردایش از جمله مهمترین پارامترها در کنترل فرایند می‌باشد. روش مرسوم اندازه‌گیری توزیع اندازه ذره در صنعت آنالیز سرندیست که با توجه به تناژ بالای مواد و درشت بودن ابعاد ذرات کاری دشوار و زمان‌بر می‌باشد. هدف از بررسی حاضر، ارزیابی پتانسیل قطرهای معادل مختلف به‌منظور تخمین توزیع اندازه ذره واقعی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی می‌باشد. برای انجام آزمایش‌ها از یک نمونه منیزیت استفاده شد. در مجموع 20 شاخص ابعادی استخراج شده از تصاویر ذرات با استفاده از روش آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA) به 4 مولفه کاهش یافته و بهترین شاخص‌های ابعادی شناسایی شدند. سپس از شاخص‌های ابعادی بدست آمده از آنالیز مولفه‌های اصلی به‌منظور آموزش شبکه عصبی و تخمین توزیع اندازه ذره استفاده شد. نتایج بررسی حاضر نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین منحنی‌های توزیع اندازه ذره تخمین زده شده توسط شاخص‌های ابعادی مختلف وجود دارد. قطر کوچک بیضی مساحت معادل، عرض فرت، عرض بهترین مستطیل برازش شده و قطر ماکزیمم دیسک محاطی به ترتیب بهترین شاخص‌ها به‌منظور توصیف ابعاد ذرات می‌باشند. با تلفیق روش آنالیز مولفه‌های اصلی و شبکه عصبی میتوان تخمین نسبتاً دقیقی از توزیع اندازه ذره به‌دست آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination and Identification of Hydrothermal Alteration Types Related to Porphyry Copper Deposits, Using Hyperion Hyperspectral Data

نویسندگان [English]

  • E Hamzelo
  • M Masinaei
  • N Mehrshad
Birjand University
چکیده [English]

The technological development in manufacturing and installation of new optical sensors for hyperspectral image acquisition, which collect images in order of hundreds of spectral bands, have been used for remote sensing of  the rocks and minerals in recent years.   The aim of this study is to evaluate Hyperion hyperspectral data for mapping of hydrothermally altered areas and iron oxides bearing areas related to porphyry copper ore deposits. The study area is located in Urumiyeh-Dokhtar magmatic belt that hosts many important porphyry copper deposits such as Darrehzar and Sar Cheshmeh, which are located southwest of Kerman city. The spectra are extracted from images using pixel Purity Index method. These spectra were used for recognition of different hydrothermal alteration zones, using spectral angle mapper. The hydrothermal alteration and iron oxide minerals were mapped and validated through field checking.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperion
  • hyperspectral sensor
  • hydrothermal alteration
  • SAM