تحلیل هندسی عناصر ساختاری در پهنه برشی معدن قلعه‌زری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

مهم‌ترین عناصر ساختاری در معدن قلعه زری، گسل‌ها، درزه‌‌ها، رگه‌ها و دایک‌ها هستند که در دو پهنه برشی اصلی راست‌گرد واقع شده‌اند. پهنه برشی با امتداد N135  به  عنوان برش اصلی و اولیه و پهنه برشی با امتداد N75، با ادامه عملکرد پهنه برشی راست‌گرد، و در نسل دوم بوجود آمده است. جهت‌گیری عمده شکستگی‌ها به ترتیب در سه راستای مهم NW-SE، NE-SW و ESE‌ می‌باشد که مطابق با امتداد غالب گسل‌ها در منطقه و به ترتیب در راستای شکستگی‌های ریدل همسو با پهنه برشی، ناهمسو با پهنه برشی و شکستگی‌های کششی هستند. عناصر ساختاری، در دو نسل می‌باشند و از هندسه پهنه‌های بُرشی تبعیت می‌کنند. با افزایش کرنش برشی، نسل اول چرخش راست‌گرد حاصل کرده و سپس نسل دوم تشکیل شده‌اند، لذا می‌توان نوع دگرشکلی غیرهم محور را برای منطقه درنظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geometrical analysis of Structures in Qaleh-Zari mine shear zone

نویسندگان [English]

  • R Ghazbani
  • M.M Khatib
Birjand university
چکیده [English]

Major structural elements in Qaleh-Zari mine are faults, joins, veins and dikes that are located in 2 principles dextral shear zones. Trend of the main shear zone is N135 and it has recognized as the primary, Trend of another one that it's formed in secondary phases by continuation of dextral shear activity is N75.  In order of abundance, main fractures are in NW-SE, NE-SW, ESE trends, that they are according to dominant fault's trend in the area, and they are orderly parallel with Riedel and anti-Riedel and extension fractures. The structural elements are in two phases, and follow from shear zone geometry. Simultaneous with increase of shear strain, primary phase has rotated dextrally and then second phase has formed, therefore type of deformation in the area is non-coaxial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Riedel fractures
  • shear zone
  • structural elements