بررسی جذب سولفات از محلول سولفات مس به کمک نانوساختار لایه¬ای دو هیدروکسیدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

در این تحقیق  با استفاده از فرآیند هم ترسیبی نمک‌های نیترات منیزیم ، ‌نیترات آلومینیوم در محیط بافر کربنات سدیم و هیدروکسید سدیم نانوساختار لایه‌ای دو هیدروکسیدی با نسبت نمک نیترات منیزیم به نیترات آلومینیوم 2:1 و 3:1 سنتز شد. ویژگی‌های ساختاری و مورفولوژیکی LDH با استفاده از تکنیکهای XRD ، SEM و FTIR بررسی شد. با توجه به قابلیت‌های موجود در نانوساختار LDH نظیر ساختار لایه لایه، مساحت سطح ویژه بالای لایه‌ها و بارگیری یون‌های مورد نظر(فقط آنیون) و استعداد تبادل یونی آن، از این ماده برای جذب یون سولفات استفاده شد. به منظور بررسی قابلیت جذب سولفات توسط  LDHاز محلول سولفات مس استفاده شد. سینتیک جذب و همچنین رفتار تعادلی جذب سولفات مورد مطالعه قرار داده شد. نتایج نشان داد که طی این فرآیند ، زمان تعادلی 90 دقیقه (میزان جذب 22/30 میلی گرم بر گرم جاذب)، pHبهینه اسیدی و میزان بهینه جاذب 5/0 گرم به دست آمد که پس از تحلیل نتایج و مطابقت با مدل های سینتیکی و ایزوترمی ، مدل سینتیکی شبه مرتبه اول و مدل ایزوترمی لانگمویر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sulphate adsorption by Nanostructure LDH

نویسندگان [English]

  • K Khalatbari
  • S Bazgir
Research and Science Of Islamic Azad University
چکیده [English]

  In This study, nano structure of LDH with molar ratio 2:1 and 3:1 was synthesized using process of coprecipitation of salt magnesium nitrate, Aluminium nitrate. In buffer medium of sodium carbonat and sodium hydroxide. The properties of structure and morphological of LDH were investigated using XRD, SEM and FTIR. The results show that some properties in LDH such as layered structure, surface Area  is high and loading of anion and ion exchange, make it useful for adsorption of anionic pigments. In our study, adsorption kinetic and equilibirium of adsorption sulphate were mentioned. Results show that at this process , equilibirium time is 90min (amount of adsorption 30.22 gr/gr adsorbent) , pH average and amount of adsorbent 0.5 gr .as well as later of conclusion with kinetic and isotherm models, pseudo first  kinetic model and langmiur model is selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LDH
  • Nanostructure layered double hydroxide
  • cupper solphate
  • Adsorption
  • Wastewater
  • kinetics and isotherm