تحلیل روند تغییرات و مقایسه پارامترهای اساسی برای روشهای مختلف طراحی الگوی آتشباری سینه‌کارهای تونلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

برای طراحی اولیه یک الگوی آتشباری توجه به قطر چال انفجاری و سطح مقطع تونل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر گونه تغییری در این دو پارامتر می‌تواند تاثیر بسزایی در پارامترهای فنی و اقتصادی حاصل از طراحی از قبیل خرج ویژه و حفاری ویژه بگذارد. از طرفی مدلهای مختلفی برای طراحی الگوی آتشباری پیشنهاد شده است که به طور کلی می‌توان این مدلها را در غالب مدلهای مبتنی بر برش موازی (روش موازی) و مدلهای مبتنی بر برشهای زاویه‌ای (روش زاویه‌ای) دسته‌بندی کرد. در این مطالعه، در ابتدا با استفاده از طراحی یک نرم‌افزار برای سهولت انجام محاسبات و با ثابت نگاه داشتن سایر پارامترهای تاثیر‌گذار در طراحی الگوی آتشباری از قبیل جنس سنگ و خواص ماده منفجره مصرفی، تاثیر دو پارامتر اساسی قطر چال انفجاری و سطح مقطع تونل بر پارامترهایی نظیر خرج ویژه و حفاری ویژه در مدلها و روشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، به طوریکه بتوان روند این تغییرات را در هر روش تحلیل و مدلها و روشهای مختلف را از این لحاظ با یکدیگر مقایسه نمود. در نهایت مقایسه نمودارها و روابط به دست آمده نشان داد، به طور میانگین در روشهای زاویه‌ای برای قطر چال و سطح مقطع تونل یکسان، مقدار تعداد چال مورد نیاز بیشتر از روش موازی و خرج ویژه اغلب در روش موازی بیشتر از روش زاویه‌ای به دست می‌آید. در مورد پارامتر حفاری ویژه نیز در برخی محدوده‌های قطر چال و سطح مقطع تونل، روش موازی و در برخی از محدوده‌ها روش زاویه‌ای مقدار بیشتری را نشان می‌دهد اما به طور کلی بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Variation trend analysis and Comparison of basic parameters of blasting Pattern design different methods in tunnel faces

چکیده [English]

Blasthole diameter and tunnel cross section are very important parameters in designing blasting pattern. Any change in these two parameters can have a significant impact on the economic and technical parameters of the design including specific charge and specific drilling. Several models have been proposed for the design of blasting patterns that can generally be categorized in two models: models based on parallel cuts and models based on angular cuts. Selection of one of these models or methods for initial design pattern is important. In this study, initially, a software is designed for Convenience of calculation. Effective parameters on blasting design such as rock and explosive properties are kept constant to study the effect of other basic parameters including blasthole diameter and tunnel cross section on parameters such as specific drilling and specific charge. Various models and methods have been studied in this research. The result show that the average blast holes number in angular method is more than parallel method for constant hole diameter and tunnel sectional area. Specific charge in parallel methods is often more than angular method. Also specific drilling, in some range of hole diameter and sectional area is higher for angular method and in other ranges parallel method Shows higher values but they are generally very close together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tunnel faces
  • blasthole diameter
  • tunnel sectional area
  • specific charges
  • specific drilling