بررسی عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌الملی امام خمینی قزوین

3 استادیار بخش معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان

4 کارشناس شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی،زنجان

5 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی از پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست پرداخته شده است که طی آن به بررسی رفتار و میزان حلالیت فلزات سمی و خطرناک مثل روی، نیکل، کبالت، کادمیم، منگنز و سرب در آزمایشهای فروشویی ستونی پرداخته شد. در این راستا پارامترهای دبی، غلظت اسید و زمان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بیشترین میزان حلالیت فیلتر کیک فروشویی تحت شرایط: دبی 6-10×1 مترمکعب در دقیقه، pH ورودی 5 و زمان 20 روز به دست آمد. برای تحلیل عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی از پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست از نرم‌افزار Spss 15 استفاده شد و با استفاده از رگرسیون چندگانه پارامتر زمان از بین پارامترهای pH، زمان و دبی ورودی به عنوان پارامتر موثر شناخته شد. رابطه بین پارامترهای زمان، دبی و pH با درصد حلالیت تعیین شد. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده، شرایط بحرانی امکان انتشار عناصر سمی از دپوهای پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting the Fate and Transport of Toxic Elements from the Wastes of Zinc Leaching Plant to Environment

نویسندگان [English]

  • Majid Rajaie Najafabadi 1
  • Shahla Eskandari 2
  • Davood Moradkhani 3
  • Behzad Sedaghat 4
  • A Khodadadi 5
1 Amirkabir university of technology, student of M.Sc of Mineral Processing
2 Student of Mineral Processing, International University of Imam Khomeini, Ghazvin, Iran
3 Faculty of Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran
4 R&D Center, Research and Engineering Company for Non-ferrous Metals, Zanjan, Iran
5 Tarbiat Modares
چکیده [English]

Abstract This paper examines the main factors affecting transport of toxic elements from waste of leaching of Zinc leaching plant to the environment, during which behavior and solubility of heavy metals and toxic levels of Zn, Ni, Co, Cd, Mn and Pb in column leaching were investigated. Parameters included: flow rate, pH of input solution and leaching time. Filter cake highest solubility leaching was found at flow rate = 1×10-6 m3/min, pH = 5 and time = 20 days. A multiple regression analysis was applied to identify the effective parameters. Leaching time was the dominant factor on transport of toxic elements to the environment. A geostatistical commercial software called SPSS 15 was used to relate dissolution percent to flow rate, pH and leaching time. Critical situation in which toxic elements would be transported from Zinc leaching plant were determined. Key Words: toxic elements, Zinc leaching plant, Leaching filter cake, Column leaching

کلیدواژه‌ها [English]

  • toxic elements
  • Zinc leaching plant
  • Leaching filter cake
  • Column leaching