تعیین تنش های روی صفحه شکست در سنگ های ترد بر اساس زاویه صفحه شکست اصلی با استفاده از تئوری کلمب- مور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

چکیده

یکی از روش های تحلیل پایداری، روش تعادل حدی است؛ که بر مبنای تنش های روی صفحه شکست عمل می کند. معیار خطی مور- کلمب و معیار غیر خطی هوک- براون تنش های روی صفحه شکست را تخمین می زنند، اما نتایج به دست آمده از طریق دو معیار، تنش های واقعی روی صفحه شکست نیستند. بنابراین تعیین تنش های روی صفحه شکست همواره مورد توجه محققین علم مکانیک سنگ است. در این مقاله به بررسی تنش های روی صفحه شکست در سنگ های ترد (شکننده) با استفاده از تئوری کلمب و مفهوم دایره تنش مور پرداخته می شود. ابتدا صفحه شکست طبق تئوری کلمب تعیین و سپس با استفاده از دایره تنش مور، تنش های روی صفحه شکست تخمین زده می شود. برای بررسی و اعتبارسنجی نتایج از معیارهای مور- کلمب، هوک- براون و همچنین دایره تنش مور که تنش ها را بر اساس صفحه شکست واقعی تخمین می زند، استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که بین نتایج به دست آمده از دو معیار و دایره تنش مور مغایرت وجود دارد و نتایج تابع پوش مور- کلمب و هوک- براون است. در صورتی که تنش روی صفحه شکست طبق تئوری کلمب- مور به واسطه نتایج یک آزمایش و رفتار سنگ، تعیین و بر اساس صفحه واقعی تخمین زده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of stresses on the fracture plane in brittle rocks according to the principle angle of fracture plane using Mohr-Coulomb theory

نویسنده [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
چکیده [English]

Limit equilibrium method is one of the methods for stability analysis which is based on the stresses on the fracture plane. Stresses on the fracture plane are estimated based on the linear Mohr-Coulomb and non-linear Hoek-Brown criteria but, resulted data differ from the real stresses on fracture plane. Hence, determining the stresses on the fracture plane is considerable for the rock mechanics researchers. In the present paper, stresses on the fracture plane in brittle rocks are investigated using Coulomb theory and concept of Mohr circle. First, fracture plane is determined based on the Coulomb theory and then, using Mohr stress circle stresses on fracture plane are estimated. To validate the results, Mohr-Coulomb and Hoek-Brown criterions and Mohr stress circle which gives the real values for stresses on the fracture plane are used. Study shows that there are differences between obtained results from two criterions and Mohr stress circle, and results depend on the Mohr-Coulomb and Hoek-Brown envelopes. While according to the Coulomb-Mohr theory, stress on the fracture plane is determined using results of one experiment considering behavior of rock, and is estimated according to the real fracture plane.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress on fracture plane
  • Brittle rocks
  • Coulomb-Mohr theory
  • Mohr stress circle