دوره و شماره: دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 1-150 
اهمیت کانی‌های رسی در مخازن هیدروکربوری

صفحه 35-58

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان؛ فریدون سحابی