دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، دی 1396، صفحه 1-150 

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

صفحه 1-9

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری


پهنه بندی کیفی خاک های سطحی اطراف کارخانه سرب و روی ایرانکوه از دیدگاه زیست‌محیطی

صفحه 65-79

محمد ابوئیان جهرمی؛ احمد خدادادی؛ احمد جمشیدی زنجانی؛ حسین شفیع زاده مقدم