دوره و شماره: دوره 12، شماره 35، مرداد 1396 

علمی - پژوهشی

ارزیابی ریسک خودسوزی زغال سنگ در انباشت گاه زغال به روش تحلیل درخت خطای فازی

صفحه 1-12

زینب جهانبانی؛ محمد عطایی؛ فرهنگ سرشکی؛ کرامت قنبری


پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج

صفحه 91-103

عیسی محمدی؛ هادی فتحی پور آذر؛ سید رحمان ترابی