بهینه‌سازی خردایش ناشی از انفجار با رویکرد معدن-کارخانه در معدن شماره 1 سنگ آهن گل‌گهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر

چکیده

    میزان خردایش سنگ حاصل از انفجار نه تنها بر عملیات بارگیری و باربری تأثیرگذار است، بلکه بر فرآیندهای پایین‌دستی نظیر سنگ‌شکنی و آسیاکنی هم تأثیر مستقیم می‌گذارد. ازآن جمله می‌توان به ظرفیت آسیا‌های خودشکن و نیمه خودشکن اشاره کرد که به توزیع ابعادی خوراک ورودی بسیار وابسته است. دراین تحقیق برای بهینه­سازی خردایش ناشی از انفجار بر اساس رویکرد معدن-کارخانه، تأثیر خردایش ناشی از انفجار بر عملکرد آسیا‌های خودشکن و نیمه­خودشکن در معدن شماره 1 سنگ آهن گل‌گهر بررسی شد. ابتدا وضعیت خردایش انفجارهای معمول این معدن در سنگ آهن (الگوی 6×5 متر) با روش آنالیز تصویری مطالعه شد. همزمان وضعیت سختی سنگ ارسالی به سنگ‌شکن از انفجارهای معمول معدن نیز بررسی شد. در مرحله بعد مدل مناسب برای پیش‌بینی خردایش الگوی انفجار معدن انتخاب شده و کارایی آن در پیش‌بینی خردایش سنگ حاصل از انفجار ارزیابی شد. سپس با بررسی 20 الگوی قابل اجرا در معدن، الگوی جدید 5×4 متر بر اساس میزان خردایش و سایر عوامل فنی و اقتصادی انتخاب و جایگزین الگوی معمول شد. بررسی عملکرد آسیاها در معدن نشان داد که در زمان اجرای الگوی پیشنهادی، به­طور میانگین، ظرفیت آسیاها 8 درصد نسبت به میانگین سایر ماه‌های سال افزایش یافته است. هم‌چنین انرژی ویژه خردایش به­طور متوسط 5 درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Rock Fragmentation based on Mine-to-Mill Approach at Gole Gohar Iron Ore Mine No.1

نویسندگان [English]

  • Amin Hakami 1
  • Hamid Ebrahimi Farsangi 2
  • Mohammad Ali Ebrahimi Farsangi 1
مراجع
1. Kanchibotla, S. S., 2003. Optimum Blasting? Is it Minimum Cost per Broken Rock or Maximum Value per Broken Rock?, in Proceedings 7th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, pp. 35-48.
2. Kanchibotla, S. S., Valery, W., Morrell, S., 1999. Modeling Fines in Blast Fragmentation and its Impact on Crushing and Grinding, Proceedings the Explo-99 Conference, Kalgoorlie, Australia, pp. 137–144.
3. Kanchibotla, S. S., Grundstrom, C., Jankovic, A., Thornton, D. M., 2001. Blast Fragmentation for Maximizing the SAG Mill Throughput at Porgera Goldmine, Proceedings the 27th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Orlando, Florida, pp. 383-399.
4. VanDelinder, P., Eloranta, J., Orobona, M., 2004. Blasting for Improved Autogenous Milling at Hibbing Taconite Company, Improving and Optimizing Operations. Things that Actually Work! Plant Opera or’s Forum, ocie y For Mi i g, Me allurgy & Exploration, pp. 32-48.
5. Burger, B., McCaffery, K., Jankovic, A., Valery, W., McGaffin, I., 2006. Batu Hijau Model for
Throughput Forecast. Mining and Milling Optimisation and Expansion Studies, Proceedings 3rd International Symposium of Society for Mining, Metallurgy and Exploration, St. Louis, Missouri, pp. 461-480.
6. Dance, A., Valery, W., Jankovic, A., La Rosa, D., Colacioppo, J., 2007. Process Integration and Optimisation– a Case Study in Productivity Improvement, Proceedings 6th Large Open Pit Mining Conference, Perth, Western Australia, pp 47-54.
7. Dance, A., Mwansa, S., Valery, W., Amonoo, G., Bisiaux, B., 2011. Improvement in SAG Mill Throughput from Finer Feed Size at the Newmont Ahafo Operation. Proceedings the 5th SAG Conference, Vancouver, Canada, pp. 57-64.
8. Hart, S., Rees, T., Tavani, S., Valery, W., Jankovic, A., 2011. Process Integration and Optimisation of the Boddington HPGR Circuit, Proceedings the 5th SAG Conference, Vancouver, Canada, pp. 124-131.
9. Kanchibotla, S., 2014. Mine to Mill Value Chain Optimization: Role of Blasting, Mineral Processing and Extractive Metallurgy: 100 Years of Innovation, Society for Mining, Metallurgy & Exploration, Englewood, CO, United States, pp. 51-64
10 [. شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن، 1313 . گزارش آشنایی [
با معدن سنگ آهن گل گهر.
11. Dobby, G., Bennett, C., Kosick, G., 2001. Advances in SAG Circuit Design and Simulation Applied to the Mine Block Model, 4th International Autogenous and Semi-Autogenous Grinding Technology, pp. 221-234.
12. Kosick, G. A., Bennett, C., 1999. The Value of Ore Boady Power Requirement Profiles for SAG Circuit Design, Proceedings 31th Mineral Conference, Ottawa, Canada.
13. Amelunxen, P., Berrios, P., Rodriguez, E., 2014. The SAG Grindability Index Test, Minerals Engineering 55, pp. 42-51.
14. Hekmat, A., Osanloo, M., 2005. Prediction of Shovel Productivity in the Gole-Gohar Iron Mine, Journal of Mining Science, Vol 41, pp. 177-184.
بهینه سازی خردایش ناشی از انفجار با رویکرد معدن-کارخانه نشریه علمی- پژوهشی مهندسی معدن
54
15. Napier, T. J., Morrell, S., Morrison, R. D., Kojovic, T., 1996. Mineral Comminution Circuits: Their Operation and Optimisation, JKMRC Monograph Series in Mining and Mineral Processing 2, pp. 49-92.