بازداشت پیریت و اسفالریت در فلوتاسیون اولیه گالن از کانسنگ سرب و روی پرپیریت معدن گوشفیل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشجو

چکیده

کانسنگ سرب و روی پرپیریت معدن زیرزمینی گوشفیل ایرانکوه  ترکیب کانی­شناسی پیچیده­ای دارد. کنسانتره­ی سرب حاصل از فلوتاسیون این کانسنگ حاوی مقادیر بیش از حد مجاز آهن و روی است. در این تحقیق  تأثیر سولفات روی، سیانید سدیم و سولفات آهن در بازداشت اسفالریت و پیریت، در فلوتاسیون گالن از کانسنگ گوشفیل، انجام شده است. آزمایش­ها روی نمونه­های کانسنگ در ابعاد  کوچک‌تر از 75 و 90 میکرون انجام و مشاهده شد که هنگام فلوتاسیون گالن در نمونه­های 75 میکرونی و در pH طبیعی، با افزایش مصرف سولفات روی، از 300 به 1000 گرم بر ­تن، عیار سرب در کنسانتره­ی سرب از 5/4 به 1/7 درصد افزایش یافته­است، درحالی که بازیابی آن بدون تغییر مانده است. از طرف دیگر عیار آهن کنسانتره از 13 به 10 درصد و بازیابی آهن و روی نیز، به ترتیب، حدود 5/6 و 7 درصد کاهش یافته ­است. در فلوتاسیون نمونه­های 90 میکرونی، با افزایش سولفات روی، از 500 به 1000 گرم بر تن، عیار آهن و سرب اندکی افزایش یافته ولی عیار روی کاهش یافته است. در این حالت، بازیابی سرب، روی و آهن در کنسانتره­ی سرب، به ترتیب، حدود 7، 4 و 2 درصد کاهش یافته است. با افزایش بیشتر سولفات روی، بازیابی روی و آهن در کنسانتره سرب،افزایش یافته­است. با افزایش مصرف سیانید­سدیم از 100 به 200 گرم بر تن، عیار آهن در کنسانتره سرب تعییری نکرده است ولی عیار سرب و روی آن 2 و 4/0 درصد کاهش یافته­ است. آزمایش­های فاکتوریل انجام شده روی نمونه بالا، در دو سطح از پارامتر­های سولفات روی، سیانید سدیم و pH نیز نشان داده­است که تأثیر پارامترها به pH محیط بستگی دارد. همچنین ماکزیمم بازیابی سرب در این شرایط حدود 30 درصد است در حالی که بازیابی روی و آهن در کنسانتره سرب در این حالت، به­ترتیب، حدود 9/7 و 2/5  به­دست آمده­است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Depression of pyrite and sphalerite in the rougher flotation of galena from Gushfeel lead and zinc ore

نویسندگان [English]

  • A Dehghani 1
  • Marjan Shahbazi 2
1 Yazd University
2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gushfeel lead and zinc ore
  • galena flotation
  • pyrite and sphalerite depression
منابع
[1]. Fuerstenau M. C., Chander S., and Wood R.,2007, “Sulfide mineral flotation”, in Froth flotation: A century of innovation, Edited by Fuerstenau M. C, Jameson G.J., Yoon R., SME, Littleton, pp. 425-453.
] 0 [ . رضایی، بهرام، 1644 ، فلوتاسیون، دانشگاه هرمزگان.
[3]. Seke, M.D, 2005, Optimization of the selective flotation of galena and sphalerite at Rosh Pinah Mine, PhD Thesis, University of Pretoria, South Aferica.
[4]. Chander S., “Fundamentals of Sulfide Mineral Flotation”, 1999, Advances in Flotation Technology, Edited by Parekh and Miller, SME, pp 129-146.
[5]. Bulatovic S.M., 111, “Flotation of Sulfide Ores”, Handbook of Flotation Reagents, Chemistry, Theory and Practice, Elsevier, pp 323-366.
] 3 [ . نعمت اللهی، حسین، 1605 ، کانهآرایی، جلد 0، انتشارات
دانشگاه تهران.
[7]. Klimpel R.R., 1999, “A review of sulfide mineral collector practice”, in, Advances in Flotation Technology, Parekh and Miller, pp 115-128.
] 0 [ . کلینی، محمد جواد، 1650 ، "راهنمای واکنشگرهای
فلوتاسیون"، جلد اول، انشارات دانشگاه تفرش.
] 5 [ . عطرفی، آویشن؛ حجت الاسلامی، هایده؛ نوع پرست،
محمد؛ شفائی، ضیاءالدین؛ قربانی، علی؛ جوزانی کهن، گلناز؛
1600 "مطالعه و بررسی پرعیارسازی کانسنگ سولفیدی-
اکسیدی سرب کم عیار به روشهای فلوتاسیون و ثقلی". نشریه
علمی-پژوهشی مهندسی معدن، دوره چهارم، شماره هشتم،
. سال 1600 ، صفحه 65 تا 55
[10]. Wills B.A., Napier- Munn T., 2010, “Mineral Processing Technology”, Elsevier.
[11]. Maximov I.I., Otrozhdyonnova L. A., Koltunova T.Y. and Kuchayev V. A., 2005, “ New Non-Cyanide Technology for Processing Massive Copper-Zinc Ores”, Centenary of flotation symposium, Brisbane Australia, QLD, pp 991-998.
[12]. Silvestre M. o., Pereira C. A., Galery R., Peres A. E. C., 2009,” Dispersion effect on a lead-zinc sulphide ore flotation”, Mineral Engineering, Vol. 22, pp 752-758.
[13]. Sui C., Stephane H.R. Brienne, ZhengHe Xu, James A. Finch, 1997, Xanthate adsorption on Pb contaminated pyrite, International Journal of Mineral Processing, Vol. 49, pp 207-221.
[14]. Shen W.Z., Fornasiero D., Ralston J., 2001,” Flotation of sphalerite and pyrite in the presence of sodium sulfite”, Int. J. Miner. Process, Vol.63, pp. 17-28.
[15]. Bulut G., Ceylan A., Soylu B., Goktepe F., “Role of starch and metabisulphite on pure pyrite and pyritic copper ore flotation”, 2011, Physicochemical problems of mineral processing, Vol.48, pp 39-48.
[16]. Toka B., Antalya U., 1996, Flotation behaviour of galena and pyrite, Changing Scopes in Mineral Processing, Turky.
[17].Young M.F., Pease J.D., Johnson N.M. and Munro P.D., 1997, “Developments in milling practice at the lead/zinc concentrator of Mount Isa
بازداشت پیریت و اسفالریت در فلوتاسیون اولیه گالن از کانسنگ سرب و روی پرپیریت معدن گوشفیل نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن
41
Mines Limited from 1990”, Ausimm Sixth Mill Operators Conference, 6-8 Octobr, Madang, Papua new Guinea.
81. Ikumapayi F.K., 2010, Flotation Chemistry of complex sulphide ores: Recycling of process water and flotation selectivity.
89. Basilio C.I., Kartio I.J and. Yoon R.-H, 1996, “Lead activation of sphalerite during galena flotation”, Mineral Engineering, Vol. 9, pp 689-879.
11. Magdalionovic N., Trumic M., Petkovic Z., Rajic V., 2004. “Cyanide elimination from lead-zinc flotation”, Mineral Processing and Environmental Protection. Vol. 4, pp 30-35.
21. Greet C.J., 2005, The influence of pyrite on galena oxidation and sunsequent flotation, Centenary of Flotation Symposium, Australia.
12. Gredelj S., Zanin M., Grano S.R., 2009. Selective flotation of carbon in the Pb-Zn carbonaceous sulphide ores of Century, Zinifex, Minerals Engineering, Vol. 22, pp 279-288.