مطالعه رفتار الکتروشیمیایی کالکوپیریت در حضور پراکسید دی سولفات سدیم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد-دانشکده معدن و متالورژی

2 دانشکده معدن و متالورژی-دانشگاه یزد

چکیده

رفتار الکتروشیمیایی کالکوپیریت با استفاده از الکترود خمیری کربن (CPE) در محیط­ سولفاته و در حضور یون های فریک و پر اکسید دی سولفات بررسی شد. از روش ولتامتری سیکلی(CV) و ولتامتری خطی (LSV) و امپدانس الکتروشیمیایی برای مطالعه واکنش­های سطحی استفاده شد. تاثیر پارامترهای جهت جریان، pH ، غلظت یون فریک و حضور یون پراکسید دی سولفات مطالعه شد. آزمایش ولتامتری سیکلی الکترود کالکوپیریت در جهت آندی نشان داد که اکسیداسیون کالکوپیریت در محدوده پتانسیل V vs. SCE 25/0 صورت می­گیرد. در مسیر برگشت دو پیک کاتدی مربوط به احیا محصولات حاصل از اکسیداسیون در مرحله فبل (کالکوپیریت ناقص) و احیا یون های مس به مس فلزی دیده شد.  کاهش pH محیط به 1، سبب افزایش میزان احیاشدن کالکوپیریت به دلیل افزایش حضور یون­ H+ در محدوده پتانسیل mV 32/0- می­شود. حضور یون های فریک و پراکسید دی سولفات سبب افزایش شدت پیک­های کاتدی در پتانسیل­های کاتدی می­شود. آزمایش ولتامتری سیکلی الکترود کالکوپیریت در جهت کاتدی نشان داد که پیک مربوط به احیا شدن کالکوپیریت به کالکوسیت و کوولیت در محدوده پتانسیل mV 33/0-  ظاهر می شود و اکسیداسیون این محصولات در مسیر برگشت سبب ظاهر شدن پیک آندی در محدوده پتانسیل mV 36/0+ می شود. نمودار تافل الکترود کالکوپیریت یک شیب منفی در محدوده آندی (V vs SCE 2/0 تا 05/0) نشان می­دهد که بیانگر تشکیل یک لایه مقاوم در سطح کالکوپیریت می­باشد. در حضور پراکسید دی سولفات،  شیب منفی شاخه آندی حذف شده است. به عبارت دیگر حضور پراکسید دی سولفات از تشکیل لایه مقاوم جلوگیری می کند. آزمایش­های امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که در حضور یون پراکسید دی سولفات، مقاومت در برابر انتقال بار کاهش یافته و سرعت انحلال کالکوپیریت افزایش
می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electrochemical behavior of chalcopyrite in presence of sodium peroxodisulfate

نویسنده [English]

  • Hojat Naderi 2
1
2 Yazd University

کلیدواژه‌ها [English]

  • chalcopyrite
  • Assisted leaching
  • Sodium peroxodisulfate
  • Cyclic voltametry
  • electrochemical impedance spectroscopy