تاثیر ابعاد ذرات در بارگیری حباب هوا در فلوتاسیون ستونی با استفاده از مدل‌های زیرفرآیندها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فراوری مواد معدنی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی

چکیده

در این تحقیق آزمایش‌های بارگیری حباب با استفاده از کانی کوارتز انجام شد. همچنین با بهره‌گیری از مدل‌های محققین دیگر، کارایی زیرفرآیندهای سه‌گانه فلوتاسیون محاسبه و چگونگی تأثیر اندازه ذره برکارایی برخورد (ثقلی، تقاطعی، اینرسیایی)، کارایی چسبیدن،کارایی پایداری و در نهایت برکارایی جمع‌آوری به­صورت مرحله به مرحله بررسی شد و با توجه به ثابت بودن شارسطحی حباب و غلظت ذرات، روند تغییرات کارایی جمع‌آوری به بارگیری حباب تعمیم داده شد. بر این اساس، علّت افزایش بارگیری حباب با افزایش اندازه ذره  از 63+106- به μm106+150- و نیز علّت کاهش بارگیری حباب با افزایش بیشتر اندازه ذره از 106+150- به μm150+300- مشخص شد. در واقع با محاسبه کارایی زیرفرآیندها و بررسی تأثیر افزایشی یا کاهشی اندازه ذره بر هر یک از آن­ها به صورت کمّی؛ معلوم شد که چگونه و پیرو کدام اتفاقات، ذرات  μm106+150- ، بهترین اندازه ذرات کوارتزاز نظر قابلیت شناورشوندگی هستند. با افزایش اندازه ذره تا حد مذکور به دلیل غالب شدن تأثیر ناشی از افزایش کارایی برخورد، کارایی جمع‌آوری (بارگیری حباب) افزایش یافت در حالی که با افزایش بیشتر اندازه ذره در نتیجه‌ی غلبه تأثیر ناشی ازکاهش کارایی چسبیدن و کارایی پایداری، کارایی جمع‌آوری (بارگیری حباب) کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of particle size analysis on bubble loading in column flotation using the models of sub-processes

نویسندگان [English]

  • mohsen Alizadeh 1
  • M Abdollahy 2
  • Mohammadreza khalesi 3
2 Tarbiat Modares University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Particle Size
  • Bubble loading
  • Collision
  • Attachment
  • stability