دوره و شماره: دوره 9، شماره 25، بهمن 1393، صفحه 1-100 
بررسی امکان فلوتاسیون اسمیت‌زونیت از باطله های معدنی انگوران

صفحه 45-60

اکبر مهدیلو؛ مهدی ایران‌نژاد؛ حسین زارعی؛ بهرام رضایی