دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، خرداد 1393 

علمی - پژوهشی

بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر سینتیک فلوتاسیون مس در مرحله رافر

صفحه 1-12

سید هادی شاهچراغی؛ محمود عبداللهی؛ محمد رضا خالصی


بررسی خصوصیات فنی و صنعتی مارن‌های سازند میشان در شمال اهواز برای تولید آجر سبک

صفحه 37-51

هوشنگ پورکاسب؛ سهراب ویسه؛ شراره نیکنام خیاط؛ علیرضا زراسوندی