برآورد عمق بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از روش‌های اویلر و تصویرسازی پارامترهای توده (SPI)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

یکی از اساسی‌ترین اهداف در تفسیرداده‌های ژئومغناطیسی، تخمین عمق آنومالی مغناطیسی می‌باشد. روش اویلر روشی است که برای تخمین عمق بسیار کاربرد دارد اما در این روش میزان سطح اعتماد جواب‌ها، به انتخاب صحیح شاخص ساختاری بستگی دارد. روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) روش دیگری برای محاسبه عمق می‌باشد که به ویژگی‌های  مغناطیس‌شدگی توده بستگی ندارد. این دو روش بر روی داده‌های مصنوعی اعمال شد، که نتایج بسیار خوبی از روش اویلر برای شاخص ساختاری 0.5 و روش SPI به دست آمد. در این مقاله داده‌های برداشت شده در منطقه گل‌گهر نیز مورد تفسیر قرار گرفت که ابتدا با اعمال فیلترهای بازگشت به قطب، ادامه فراسو و سیگنال تحلیلی محل آنومالی مغناطیسی تعیین شد و سپس عمق آن با روش SPI30 تا 40 متر برآورد گردیدکه نتایج حاصل از حفاری‌های انجام شده، این تخمین را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depth Estimation of Magnetic Anomalies Using Euler & Source Parameter Imaging (SPI) Methods

چکیده [English]

One ofthe most fundamentalgoalsin the interpretation of geomagnetic dataisestimatingthe depth of magneticanomaly. The Eulermethodis a procedurethatis usedto estimate thedepth, but level ofconfidenceinthis method, depends on the right choice of thestructuralindex. Sourceparameter imaging method (SPI)isanother procedure to calculate thedepth which does notdepend on the magnetic properties. These two methods were applied on artificial data and excellent results were obtained from the SPI method. The results from the Euler method for the index 0.5 were excellent too. In this paper, the data taken from the Gol-e- Gohar area was interpreted. The return to pole, upward continuation and analytic signal filters were applied to magnetic anomaly and then the anomaly depth was estimated about 30 to 40 meters by using SPI method. This estimation was verified by drilling results.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomagnetic
  • Depth estimation
  • Euler method
  • Source Parameter Imaging (SPI)
  • Analytic Signal
  • Gol-e-Gohar iron ore