دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، شهریور 1393 

علمی - پژوهشی

برهمکنش سینه کار و خاک در زمین های سست شهری

صفحه 1-13

صبا قره داش؛ علی مرتضوی؛ میلاد برزگر


مدل‌سازی ریاضی فرآیندهای اکسایش پیریت و کالکوپیریت و انتشار آلودگی در باطله‌های فرآوری معدن مس سرچشمه

صفحه 63-79

سجاد جان نثار ملکوتی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ سید ضیاء الدین شفائی؛ محمد نوع پرست