بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر سینتیک فلوتاسیون مس در مرحله رافر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چهار پارامتر عملیاتی مقدار کلکتور، مقدار کف‌ساز، pH و زمان آماده‌سازی، مهمترین پارامترهای موثر بر عملکرد متالورژیکی و سینتیکی فلوتاسیون مس هستند. تحقیق حاضر در مجتمع مس میدوک واقع دراستانکرمان انجام شد. به منظور بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی مذکور بر سینتیک و کارایی جدایش فلوتاسیون مس، توسط روش سطح پاسخ در نرم افزار DX7، 30 آزمایش طراحی شد. برای انجام آزمایش‌های سینتیکی، کف‌گیری در فواصل زمانی مختلف انجام شد. سپس با گذراندن مدل مرتبه اول سینتیک فلوتاسیون  از نقاط منحنی بازیابی – زمان، مقادیر ثابت سینتیک و بازیابی در زمان طولانی  با استفاده از گزینه بهینه‌سازی نرم‌افزار اکسل به گونه‌ای تخمین زده شدند که مجموع مربعات خطای تخمین بازیابی کمینه شد. پس از تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر سینتیک و کارایی جدایش فلوتاسیون مس، شرایط بهینه عملیاتی تعیین شد. با اعمال شرایط بهینه عملیاتی (g/t13= مقدار کلکتور X231، g/t8 = مقدار کف‌سازA65، 54/11 =pHو min17/4= زمان آماده‌سازی)، بازیابی  فلوتاسیون مس کلی در سطح اعتماد 95 درصد در محدوده (87/90 - 18/88) درصد، ثابت سینتیک فلوتاسیون مس کلی در محدوده (41/1 - 35/1) بر دقیقه و کارایی جدایش فلوتاسیون در محدوده (53/80 - 98/77) درصد قرار گرفت. نتایج این تحقیق موجب کاهش مصرف مقادیر کلکتور X231و کف‌سازA65هر کدام به میزان 7 تا 8 گرم بر تن نسبت به شرایط فعلی کارخانه، افزایش 3 تا 4 درصدی بازیابی مس کلی و افزایش 2 تا 3 درصدی کارایی جدایش مس در مقیاس آزمایشگاهی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر سینتیک فلوتاسیون مس در مرحله رافر

نویسندگان [English]

  • S.H Shahcheraghi
  • M Abdollahi
  • M.R Khalesi
tarbiat modares University
چکیده [English]

چهار پارامتر عملیاتی مقدار کلکتور، مقدار کف­ساز، pH و زمان آماده­سازی، مهمترین پارامترهای موثر بر عملکرد متالورژیکی و سینتیکی فلوتاسیون مس هستند. تحقیق حاضر در مجتمع مس میدوک واقع دراستانکرمان انجام شد. به منظور بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی مذکور بر سینتیک و کارایی جدایش فلوتاسیون مس، توسط روش سطح پاسخ در نرم افزار DX7، 30 آزمایش طراحی شد. برای انجام آزمایش­های سینتیکی، کف­گیری در فواصل زمانی مختلف انجام شد. سپس با گذراندن مدل مرتبه اول سینتیک فلوتاسیون  از نقاط منحنی بازیابی – زمان، مقادیر ثابت سینتیک و بازیابی در زمان طولانی  با استفاده از گزینه بهینه­سازی نرم­افزار اکسل به گونه­ای تخمین زده شدند که مجموع مربعات خطای تخمین بازیابی کمینه شد. پس از تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر سینتیک و کارایی جدایش فلوتاسیون مس، شرایط بهینه عملیاتی تعیین شد. با اعمال شرایط بهینه عملیاتی (g/t13= مقدار کلکتور X231، g/t8 = مقدار کف­سازA65، 54/11 =pHو min17/4= زمان آماده­سازی)، بازیابی  فلوتاسیون مس کلی در سطح اعتماد 95 درصد در محدوده (87/90 - 18/88) درصد، ثابت سینتیک فلوتاسیون مس کلی در محدوده (41/1 - 35/1) بر دقیقه و کارایی جدایش فلوتاسیون در محدوده (53/80 - 98/77) درصد قرار گرفت. نتایج این تحقیق موجب کاهش مصرف مقادیر کلکتور X231و کف­سازA65هر کدام به میزان 7 تا 8 گرم بر تن نسبت به شرایط فعلی کارخانه، افزایش 3 تا 4 درصدی بازیابی مس کلی و افزایش 2 تا 3 درصدی کارایی جدایش مس در مقیاس آزمایشگاهی شد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سینتیک فلوتاسیون مس
  • کارایی جدایش
  • مجتمع مس میدوک
  • بهینه‌سازی
  • بازیابی در زمان طولانی