بررسی عقب زدگی و کاهش شیب پله نسبت به شیب چال‌های انفجاری در معادن روباز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

عقب زدگی و موضوعِ کاهش شیب پله نسبت به شیب چال‌های انفجار نقش مهمی در پایداری و طراحی دیواره پله باقیمانده پس ار آتشباری دارند. تأثیر پارامترهای چال انفجار و مشخصات خرج گذاری در معادن روباز شامل: قطر چال، فاصله چال‌ها، بارسنگ، طول گل گذاری، طول چال، شیب چال، طول اضافه حفر چال، مقدار خرج در هر تأخیر و خرج ویژه در دو پارمتر فاصله عقب زدگی و تغییر در کاهش شیب پله نسبت به شیب چال‌های حفر شده حاصل از انفجارهای مختلف در معادن گچ ایواوغلی، آهک رشکان، مس سونگون و آهن گل گهر مورد برسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که هر یک از پارامترهای فاصله عقب زدگی (Lb) و تغییر در کاهش شیب پله پس از انفجار نسبت به شیب چال‌ها با افزایش پارامترهای قطر چال، فاصله چال‌ها، بارسنگ، طول گل گذاری و طول چال افزایش می یابند و با قطر چال و فاصله چال‌ها همبستگی بیشتری نشان می دهند. هر یک از دو پارامتر Lb و () با پارامترهای طول اضافه حفر چال، مقدار خرج در هر تأخیر و خرج ویژه فاقد همبستگی هستند. رابطه کلی چند متغیره بین هر یک از دو پارامتر Lb و () با ترکیب پنج پارامتر چال انفجار شامل: قطر چال، فاصله چال‌ها، بارسنگ، طول گل گذاری، طول‌چال با استفاده از تحلیل آماری توسط برنامه SPSS با ضریب همبستگی (R) به ترتیب برابر 948/0 و 960/0 حاصل شد. مقدار هریک از پارامترهای فاصله عقب زدگی (Lb) و تغییر در کاهش شیب پله پس از انفجار نسبت به شیب چال‌ها () با استفاده از روابط چند متغیره بدست آمده قابل پیش بینی و کنترل است. پارامتر های چال انفجار تأثیر مهمی در عقب زدگی و شیب پله‌های معادن دارا هستند و روابط ارائه شده برای استفاده در تحلیل پایداری و طراحی شیب پله‌های معادن از دیدگاه آتشباری می توانند مفید باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the backbreak and reduction in the bench dip with respect to the blastholes dip in surface mines

نویسنده [English]

  • Hassan Moomivand
Assist. Professor of Urmia University
چکیده [English]

The broken area between last row of blastholes and remained bench crest at the top part of the blastholes is displaced and attached to the muck pile existing in most of the common blasting operations.  The broken area at the top of the blastholes and unbroken rock at the bench toe rerduces the bench dip with respect to the blasthole dip. Backbreak and reduction of the bench dip with respect to the blasthole dip play important roles on the stability and design of the remained bench wall after blasting.The effects of blastholes and charging parameters have been investigated in this study by various blasting operations in Eyvughly gypsum mine, Rashakan limestone mine, Sungun copper mine and Gholghohar iron mine.including: blasthole diameter, blastholes spacing, burden, stemming, blasthole length, blasthole dip, charge quantity and number of rows in each delay and powder factor on the backbreak distance and varying the reduction of bench dip angle (a) respect to the blastholes dip angle (b).  
The results show that backbreak distance (Lb) rises with an increase of the blasthole diameter, blastholes spacing, burden, stemming, blasthole length, number of rows in each delay while it has the best correlation (R=0.880) with the blasthole diameter.  However, the backbreak distance (Lb) has no correlation with each of the three parameters of powder factor (q), ratio of the burden -to- blasthole diameter and blastholes dip (a).  The backbreak distance as a function of six parameters of diameter (fh), blastholes spacing (S), burden (B), stemming (St), blasthole length (H) and number of rows in each delay can be predicted by a multivariable function (R=0.979).  Reduction of bench dip respect to the blastholes dip (a-b) increases with an increase of blasthole diameter, blastholes spacing, burden, stemming, blasthole length and blastholes dip.  Reduction of bench dip respect to the blastholes dip (a-b) as a function of six parameters of diameter (fh), blastholes spacing (S), burden (B), stemming (St), blasthole length (H) and blastholes dip can be predicted by a multivariable relationship with a  high correlation (R=0.986).  Reduction of bench dip respect to the blastholes dip (a-b) has no correlation with each of the three parameters of powder factor (q), number of rows and charge quantity in each delay.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blasthole
  • mine
  • bench
  • backbreak
  • dip