ارزیابی توان هیدروکربونزایی سازند پابده با استفاده از روش پیرولیز راک–اول (در چاه سورو-1)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشجو

3 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

4 دبیر

چکیده

امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک- اولEval pyrolysis) Rock-) و نتایج حاصل از آن جهت تعیین و تفسیر خصوصیات واحدهای حوضه های رسوبی متداول می باشد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه توان هیدروکربورزایی سازند پابده با استفاده از روش آنالیز راک– اول در چاه سورو-1 در ناحیه بندرعباس است. بدین منظور بررسی ژئوشیمیایی سازند پابده به عنوان سنگ منشأ احتمالی با مطالعه تعداد 25 نمونه از مغزه های به دست آمده از چاه در ناحیه مورد مطالعه انجام شد. بررسی تغییرات پارامتر S1+S2 و TOC نشان می دهد که سازند پابده در چاه سورو-1 به عنوان سنگ منشأ توان تولید هیدروکربن زایی خوبی دارد. بر اساس دیاگرام HI در مقابلTmax محتوای کروژن این سازند عمدتاً نوعII و محیط رسوب گذاری این سازند دریائی می باشد. هم چنین با بررسیTmax مشخص شد که بیش تر نمونه های این سازند با رسیدن به مرحله کاتاژنز (Tmax بالاتر از 435 درجه سانتی گراد) توانسته اند مسیر بلوغ حرارتی را طی نمایند و وارد پنجره نفت زایی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of hydrocarbon potential Pabdeh Formation using Rock-Eval pyrolysis (well Soro 1)

چکیده [English]

Rock–Eval pyrolysis has been widely used in the industry to determine the characteristics of sedimentary basins. The aim of this study was to evaluate and compare the hydrocarbon generation power of Pabdeh formation using the Rock-Eval analysis in Soros -1 well in the area of Bandar Abbas. In order to evaluate hydrocarbon generation of Pabdeh formation as the probabale source rock, 25 core samples were collected  in the study area. The variation of S1 + S2 and TOC parameters show that Soros -1 Pabdeh well as the source rock has a good capacity for hydrocarbon generation. According to the diagram of HI versus Tmax of the formation,  kerogen content is mainly of type II and is deposited in a marine environment. Also investigation of Tmax reveal most of the samples from this formation have reached the thermal maturity by paasing the catagenesis point (Tmax higher than 435 ° C) and entered the oil.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydrocarbon
  • source rock
  • Pyrolysis Rock-Eval
  • Pabdeh
  • well Soro-1