دوره و شماره: دوره 10، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 1-110 
تعیین شرایط مناسب فلوتاسیون یونی نیکل از پساب‌های صنعتی

صفحه 11-20

فاطمه السادات حسینیان؛ مهدی ایران نژاد؛ امیررضا آزادمهر


محاسبه منحنی واکنش زمین، حداقل فشار نگهداری و حداکثر کرنش مجاز در تاج تونل

صفحه 55-67

حمید محمدی؛ محمد علی ابراهیمی فرسنگی؛ حسین جلالی فر؛ علیرضا احمدی


تخمین هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی هیدروسیکلون‌های استاندارد و فشار منفی

صفحه 69-82

مهسا خوشفرمان برجی1؛ احمدرضا صیادی صیادی؛ محمدرضا خالصی