طراحی فیلتر داده‌مبنا به منظور تفکیک آنومالی داده‌های گرانی‌سنجی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی/دانشگاه شاهرود

چکیده

در مطالعات گرانی‌سنجی، جداسازی بی‌هنجاری‌های مربوط به ساختارهای سطحی از بی‌هنجاری‌های مربوط به ساختارهای عمیق، یکی از اساسی‌ترین مراحل پردازش داده‌های گرانی‌سنجی است. کارآیی روش‌های مختلف تفسیر داده‌های گرانی به نتایج جداسازی به‌هنجاری‌های محلی از ناحیه‌ای وابستگی شدیدی دارد. تا کنون روش‌های مختلفی برای جداسازی بی‌هنجاری‌های محلی از ناحیه‌ای ارائه شده است. در این مقاله، از یک فیلتر داده‌مبنا که بر اساس طیف توان شعاعی میانگین طراحی می‌شود برای جداسازی بی‌هنجاری‌های محلی از ناحیه‌ای استفاده شده است. فیلتر مذکور، یک فیلتر پایین‌گذر می‌باشد که در طیف توان شعاعی میانگین، عدد موج‌های پایین مربوط به بی‌هنجاری‌های ناحیه‌ای را از خود عبور می‌دهد و دامنه سایر عدد موج‌ها به تدریج به صفر میل می‌کند. کلیه برنامه‌های مورد استفاده در این مقاله توسط نگارندگان در محیط MATLAB تهیه شده است. نتایج داده‌های مصنوعی ناشی از یک مدل پیچیده زمین‌شناسی، کارآیی مناسب این روش را نشان می‌دهد. داده‌های واقعی مورد استفاده مربوط به منطقه دولت‌آباد هرمزگان است که به منظور مطالعه پتانسیل‌یابی کرومیت برداشت شده است. نتایج  داده واقعی با نتایج مدل‌سازی‌های صورت گرفته همخوانی مناسب دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design of a data-based filter for separation of gravity anomalies

چکیده [English]

In gravity studies, separation of surface structures from deep structures anomalies is one of the basic steps of gravity data processing. Effectiveness of different methods of interpreting gravity data is highly dependent on the results of anomalies separation. Several methods have been proposed for local and regional anomalies separation. In this paper, a data-based filter is designed to separate the longer from the shorter wavelength anomalies using average radial power spectrum. The filter is a low-pass filter which pass the low wavenumber of average radial power spectrum related to regional gravity anomalies. All programs used in this paper have been written in MATLAB. Results obtained on a synthetic dataset from a complex geologically model shows the efficiency of this method. The real gravity data have been acquired from Dolat Abad area for chromite deposit exploration. Separation results obtained from data-based filter show a good agreement with the results of the previous modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity data
  • data-based filter
  • anomalies separation
  • polynomial fitting
  • radially average power spectrum