دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، خرداد 1391، صفحه 1-120 
ارزشیابی پروژه های آماده سازی معدنی از دیدگاه نظریه ی اختیارات حقیقی

صفحه 15-30

محمود رضا فانی پاکدل؛ محمدحسین بصیری؛ احمد رضا صیادی؛ حامد قدوسی


طرح بهینه اختلاط دوغاب در منطقه خشک مسیر حفاری EPB TBM های مترو شیراز

صفحه 69-82

حجت الله معصومی فشانی؛ محمد علی ابراهیمی فرسنگی؛ حمید منصوری؛ حامد جمشیدی


تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون ستونی تالک معدن مسعود آباد لرستان

صفحه 91-97

سید محمد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ محمد باقر فتحی