دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 1-94