کاربرد تحلیل درخت خطای فازی در ارزیابی ریسک خطرات دستگاه سیم‌برش در معادن سنگ ساختمانی کوثر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

4 دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

معدن‌کاری از جمله خطرناک‌ترین فعالیت‌ها در سراسر جهان است که همیشه با حوادث مختلف، آسیب‌ها، از دست دادن جان و خسارت به اموال همراه است. خطرات ایمنی، بهداشت و زیست‌محیطی فراوانی در محیط کار وجود دارند که غفلت از آن‌ها و عدم برنامه‌ریزی جهت کنترل آن‌ها می‌تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. بنابراین، ارزیابی ریسک اهمیت به سزایی در این معادن دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی ریسک ایمنی خطرات مربوط به دستگاه سیم‌برش به روش درخت خطای فازی و همچنین به کارگیری برخی از روش‌های تعدیل برای کاهش این خطرات در معادن سنگ ساختمانی است. در پژوهش حاضر پس از انجام مطالعات و جمع‌آوری اطلاعات درباره علل خطرات مربوط به دستگاه سیم‌برش، قضاوت از طریق پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه انجام و خطرات مربوط به دستگاه سیم‌برش شناسایی، سپس اقدام به تحلیل و ریشه‌یابی علل خطرات با روش تحلیل درخت خطا شده است. با توجه به مدل درختی که با این روش ایجاد شده، برای وزن دادن به علل ریشه‌ای که به عنوان رویدادهای اساسی تعیین شده‌اند از تئوری فازی بهره گرفته شده تا در نهایت احتمال وقوع هر رویداد اساسی به دست آید. نتایج نشان داده که بیشترین احتمال وقوع در بین رویدادهای میانی به ترتیب برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری، خطرات ناشی از مسائل زمین شناسی و خطرات ناشی از طراحی نادرست و بیشترین احتمال وقوع در بین رویدادهای اساسی به ترتیب برای خطرات ناشی از حرکت و ضربه شلاقی سیم ناشی از گسیختگی، خطرات ناشی از انحراف داشتن سیم‌برش و خطرات ناشی از وجود لاکارتی (گل و لای) در داخل بلوک سنگ می‌باشد. در نهایت با توجه به روش‌های کنترلی پاسخ مناسبی برای کنترل این ریسک‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Fault Tree Analysis on Risk Assessment of Wire Cutting Machine in Kowsar Stone Mines of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Zakieh Nakhaei Khalilabad 1
  • Reza Khalo Kakaie 3
  • Mohammadreza Basirnezhad 4
1 Master's Degree Student, Mining Exploitation Engineering, Faculty of Mining, Petroleum & Geophysics Engineering, Shahrood University
2
3 Professor, Faculty of Mining, Petroleum & Geophysics Engineering, Shahrood University
4 Master's Degree Student, Mining Exploitation Engineering, Faculty of Mining,Birjand University
چکیده [English]

Mining is among the most dangerous activities around the world, which is always associated with various incidents, injuries, loss of life, and property damage. There are many safety, health and environmental hazards in the workplace that neglecting them and not planning to control them can have irreparable consequences.‌ Therefore, risk assessment is important in these mines. The purpose of this study is to provide a model for the analysis of the hazards associated with wire cutting machine using fuzzy fault tree analysis in stone dimensional mines. In the present study, after conducting studies and collecting information about the causes of the risks associated with the wire cutting machine, judging through the questionnaire by the relevant experts and identifying the risks associated with the cutting wire, then analyzing has occurred and rooting the causes of the hazards using fault tree analysis method. Considering the tree model that was created with this method, used fuzzy theory to weigh the root causes identified as Basic Events in order to eventually obtain the probable occurrence of any Basic events. The results show that the highest probability of occurrence among Intermediate Events is respectively for the dangers of maintenance, the dangers of geological issues and the dangers of improper design and the highest probability of occurrence among Basic Events is respectively for the dangers of move and whipping caused by the rupture of wire, the dangers of diversion of wire cutters and the dangers of existence Lakarty (mud) inside the stone blocks. Finally, due to the control methods, an appropriate response to these risks is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Fuzzy Fault Tree Analysis
  • Dimensional Stone Mines
  • Wire Cutting Machine

. منابع

]1[ مرکز آمار ایران (139). نتایج بازدید از معادن فعال ایران.
]2[ مختاری م، کاظمیان فر م، و خسروی م، (۱۳۸۶)، "تحلیل ریسک ایمنی دراستخراج سنگ تزئینی به روش سیم برش الماسه"، اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات.
]3[ امیرافشاری م، حسینی ن، و مختاری م، (۱۳۸۶)، "ضرورت آموزش و فرهنگ سازی HSE در معادن سنگ نما و تزئینی ایران"، اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات.
]4[ میخک بیرانوند ا، و الماسی ن، (۱۳۸۸)، "ارزیابی فنی و ایمنی معادن تحت پوشش شرکت معدنی"، سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست.
[5] Yarahmadi, R., Bagherpour, R., Khademian, A. (2014). Safety risk assessment of Iran’s dimension stone quarries (Exploited by diamond wire cutting method). Safety Science, 63, 146-150.
 [6] Dehghan,  S.,  Sattari,  Gh. (2017). Safety  Risk Analysis  of Teravertine  Mines  in  the  Mahallat’s  Region:Case  Study.  Journal of Safety Promotion and Injury Prevention, 5(1):33-42.
 [7] Ericson, C.A. (2005). Hazard Analysis Techniques for System Safety. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
[8] Hassl DF. (1965). Advanced concepts in Fault Tree Analysis, Boing/UW System Safety Symposium.
]9[ عطائی م، (1395)، "مدیریت ریسک"، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
]10 [محمدفام ا، (1390)، "مهندسی ایمنی" چاپ ششم، انتشارات فن­آوران، تهران.
[11] Lavasani, S. M., Ramzali, N., Sabzalipour, F., Akyuz, E. (2015). Utilisation of Fuzzy Fault Tree Analysis (FFTA) for quantified risk analysis of leakage in abandoned oil and natural-gas wells. Ocean Engineering, 108, 729-737.
 [12] Hsu, H. M., Chen, C. T. (1996). Aggregation of fuzzy opinions under group decision making. Fuzzy Sets and systems, 79(3), 279-285.‏
[13] Rausand, M., Arnljot, H. (2004). System reliability theory: models, statistical methods, and applications (Vol. 396). John Wiley Sons.‏
[14] Clemen, R. T., Winkler, R. L. (1999). Combining probability distributions from experts in risk analysis, Risk analysis, 19(2), 187-203.‏
[15] Sugeno, M., 1999. Fuzzy Modeling and Control, first edition. CRC Press, Florida, USA.
[16] Onisawa, T. (1990). An application of fuzzy concepts to modelling of reliability analysis. Fuzzy sets and Systems, 37(3), 267-286.‏
[17] Lindhe, A., Rosén, L., Norberg, T., & Bergstedt, O. (2009). Fault tree analysis for integrated and probabilistic risk analysis of drinking water systems. Water research, 43(6), 1641-1653.‏
 [18] Wang, D., Zhang, P., Chen, L. (2013). Fuzzy fault tree analysis for fire and explosion of crude oil tanks. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26(6), 1390-1398.