مطالعات کانی شناسی فرایند کانسنگ معدن آهن اجت آباد سمنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده علوم زمین

3 کارشناس ،دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

معدن آهن ‌اجت‌آباد در ۷۳ کیلومتری شرق سمنان در کمربند کانی‌زایی آهن استان سمنان واقع شده است. بخش اعظم کانی‌زایی آهن، هماتیت است که در داخل سنگ میزبان آهکی و ‌ماسه‌سنگی در مجاورت توده‌های آندزیتی و بازالت-آندزیتی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات کانی‌شناسی، سنگ معدن آهن به فرم‌های هماتیت سخت و متراکم همراه مگنتیت، هماتیت نرم، هماتیت گرهکی و اخری در محدوده معدنی وجود دارد که گرهک‌های هماتیت در داخل زون هماتیت‌های نرم و پودری قرار می‌گیرد. مهم‌ترین کانی‌های باطله شامل کربنات‌های کلسیم و منیزیم، کوارتز و فلدسپار است. کربنات‌ها به صورت سیمان کربناته در گرهک‌های هماتیتی، رگه و رگچه‌های کربناته و نیز سنگ میزبان آهکی و آهکی- دولومیتی است. کوارتز و فلدسپار در همراهی هماتیت اخرایی بوده و هم‌چنین از کانی‌های اصلی سنگ‌ساز در ‌ماسه‌سنگ‌های سنگ میزبان است. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی بر روی هماتیت‌ها نشان می‌دهد که هماتیت سخت دارای بالاترین میزان Fe2O3 است و هماتیت اخرایی بیشترین میزان SiO2 را در بردارد. مجموع میزان MnO ،P2O5، و SO3 در ماده معدنی کمتر از یک درصد است. با بررسی آنالیز نقطه‌ای مایکروپروپ الکترونی بر روی کانی هماتیت، میزان آرسنیک تا 1200 گرم بر تن آشکار شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

PROCESS MINERALOGICAL STUDIES ON IRON ORE OF OJAT-ABAD MINE IN SEMNAN

نویسندگان [English]

  • faraj fardoost 2
  • Sodabeh Saidi 3
1
2 Assistant Prof. , Faculty of Earth science,Shahrood university of technology
3 Faculty of earth science, Shahrood university of technology
چکیده [English]

Ojat-Abad Iron mine is located in northern Iran, about 73 km east of Semnan, in the iron metallogenic belt of Semnan Province. Hematite is the main ore mineralization in the studied area, with 4 main forms of Fe mineralization; hard and compact hematite with magnetite, fine hematite, concretion hematite inside fine hematite matrix, and ocher. Limestone and sandstone adjacent to andesite and basalt-andesite are the host rock of the Fe mineralization. Ca and Mg carbonates, quartz, and feldspar are the most important gangue minerals. Carbonate minerals are in the form of cement in hematitic concretion, calcite veins and also as limestone and limestone-dolostone host rock. Quartz and feldspar are associated with ocher hematite and are also the main rock-forming minerals in sandstone host rock. Based on the chemical analysis, hard hematite has the highest content of Fe2O3 and ocher has the highest content of SiO2.The sum of P2O5, MnO and SO3 are less than 1 % in the ore minerals. Arsenic concentration was determined up to 1200 ppm in the hematite by EPMA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process mineralogy
  • Hematite
  • Ojat-Abad
  • Arsenic
مراجع:
[1]- آرزوعابدی،سید ضیاء الدین شفایی(1394) نقش کانی شناسی در فرآوری مواد معدنی (کانی شناسی فرآیند)،23 امین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران،دامغان
[2]- Das, Avimanyo, Singh, Ratnakav,  Saho, K.K., And Goswami, N.G., 2008. Importance Of  Mineralogy In Mineral Processing. In: Training Course On Mineral Processing And Nonferrous Extractive Metallurgy.2008. June30 – July5,
 [3] - حاجی بهرامی، م؛ تقی پور، ن؛ قربانی ،ق ؛1394،"منشأ کانسار آهن همیرد، شمال خاور سمنان: با استفاده از مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار(O, C, S)"، مجله علوم زمین، شماره 97، سال بیست و پنجم، 70-61
[4]- شهری، م.؛ صادقیان، م.؛ میرباقری، ر.؛ فردوست، ف. الف.؛ 1389؛ "پتروژنز کانسارهای آهن شمال سمنان"، چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، ارومیه.
[5]- غیاثوند، ع. ر.؛ قادری، م.؛ رشید نژاد عمران، ن. الف.؛ 1388؛ "کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار-های آهن شمال سمنان، مجله علوم زمین"، شماره 72، سال هجدهم، 44-33.
[6]- حاجی بابایی، الف.؛ دیداری عباس آباد، م.؛ گنجی، ع. ر.؛ حق نظر، ش.؛ 1392؛ “بررسی خاستگاه تشکیل کانسار آن احمد آباد (شمال خاوری سمنان) “، سی و دومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، تهران.
[7]- لطفی، ز.؛ حسن نژاد، ع. الف؛ حسینی نژاد، م؛ 1393؛ "مطالعات زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی در کانی سازی آهن منطقه تویه دروار"، پژوهشهای دانش زمین، شماره 20، سال پنجم، 87-62.
[8]- اسماعیلی، د.؛ شیبی، م.؛ کنعانیان، ع.؛ 1385، "سنگ زایی و روند تکامل اسکارن آهن پنج کوه (خاور ایران)"، مجله علوم زمین، شماره 59، سال پانزدهم، 49-38
[9] - نقشه زمین شنسی 100000/1 جام
[10] - گزارش فنی معدن اجت آباد 1371
 [11]- مراد زاده و همکاران 1385،تفسیر کمی داده های مغناطیسی کانسار آهن اجت آبادسمنان،بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین سازمان زمین شناسی
[12] -Holmes R.J , L. Lu(2015), Overview of  the global iron ore industry ,Chapter 1, In: Liming Lu  and et all(2015) Iron Ore: Mineralogy, Processing and Environmental Sustainability ,WOODHEAD Publishing (imprint of Elsevier) series in Metals and surface engineering.647p
[13]- Bethekhtin; 1957; “a course of mineralogy”, 457
[14]- Berlin; 1969; "Application of special analyses to study pigments and paint Dyes”, Translated from Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, 10 , 6 , 899.
[15]- رضایی، ب.؛ 1378؛ "تکنولوژی فراوری مواد معدنی".
 [16]- Clout J.M.F., J.R. Manue(2015), Mineralogical, chemical, and physical characteristics of iron ore.,Chapter 2 ,In: Liming Lu  and et all(2015) Iron Ore: Mineralogy, Processing and Environmental Sustainability ,WOODHEAD Publishing (imprint of Elsevier) series in Metals and surface engineering.647p
[17] Clout, J.M.F.,( 1998.) The effects of ore petrology on downstream processing performance: a review.In: Liming Lu  and et all(2015) Iron Ore: Mineralogy, Processing and Environmental Sustainability ,WOODHEAD Publishing (imprint of Elsevier) series in Metals and surface engineering.647p
[18]- Smedley, P.L.; Kinniburgh, D. G.; A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters” 2002;”Applied Geochemistry “,17,517-568
 
 [19]- Baur, W. H.; Onishi, B. M. H.; 1969; “arsenic”, In: Smedley, P.L.; Kinniburgh, D. G.; A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters” 2002;”Applied Geochemistry “,17,517-568
[20]- Biswas.A.K(2005).Principles of blast fuenace Iron Making. In: Muwanguzi and et all (2012).Characterization of chemical composition and microstructure of natural Iron ore from Muko Deposits.International Scholary reseach Network.ISRN Materils science.ID.17803.9pages
 [21]- Cave, M. R.; Harmon, K.; 1997; “Determination of Trace Metal Distributions in the Iron Oxide Phasesof Red Bed Sandstones by Chemometric Analysis of Whole Rock and SelectiveLeachate Data Analyst”, issue 6.