دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 1-100 
تخمین سختی برشی شکست ( ) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 33-44

عبدالهادی قزوینیان؛ میررئوف هادئی؛ همایون کردی


بررسی عوامل موثر در تولید پودر نانو اکسید روی از کانی‌های اکسید روی

صفحه 79-89

احمد خدادادی؛ رضا قیطاسی؛ داوود مرادخانی؛ سید محمد جواد کلینی؛ مهدی مرزبان