تحلیل شبکه‌های تهویه معادن بر اساس معادلات H در روش نیوتن- رفسون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه امام خمینی قزوین

چکیده

برای تحلیل شبکه‌های تهویه معادن معمولاً باید از روش‌های تقریبی کمک گرفت. روش‌هاردی- کروس یکی از روش‌هایی است که از سالها قبل بدین منظور استفاده می‌شده است و بسیاری از نرم افزارهای تحلیل شبکه‌های تهویه، بر این اساس طراحی شده اند. روش نیوتن-  رفسون از جمله روش‌هایی است که از دیرباز برای حل تقریبی معادلات ریاضی به کار می‌رفته است. اگر چه روش نیوتن- رفسون برای تحلیل شبکه‌های انتقال مایعات بارها مورد استفاده قرار گرفته اما در شبکه‌های تهویه کمتر از آن استفاده شده است. بسته به اینکه شدت جریان شاخه‌های شبکه و یا ارتفاع نظیر انرژی در گره‌های  شبکه‌های تهویه مبنای استفاده در روش نیوتن رفسون قرار گیرد، این روش به همان نام خوانده می‌شود. در این مقاله، ارتفاع نظیرانرژی در گره‌ها مبنای مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از این روش، پس از شماره گذاری شاخه‌ها و گره‌های شبکه تهویه، حتی برای حرکت هوا در هر شاخه در نظر گرفته و با توجه به جهت جریان انتخابی، ارتفاع  نظیر فشار در هر گره به طور تخمینی تعیین می‌شود. پس ازتعیین معادلات H مربوط به شاخه‌ها، ارتفاع نظیر فشار واقعی به دست می‌آید و بر اساس آن، شدت جریان واقعی هر شاخه تعیین می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Mine Ventilation Networks, by Newton-Rephson Method, Using H Equations

نویسندگان [English]

  • H Madani 1
  • B Maleki 2
1 Amir Kabir University of Technology
2 Emam Khomeiny International University
چکیده [English]

In many cases, analysis of mine ventilation networks by ordinary mathematics is impossible and we have to use numerical methods. Newton – Rephson method is one of them which is being used for solving the mathematical equations. Although this method is used for analysis of water distribution networks, but in mine ventilation networks has not been used .In this paper, using of this method for solving the H equations is discussed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newton-Rephson
  • Ventilation Networks
  • H Equations
  • Networks Analysis