روش جدیدی برای حل مدل Lane جهت تعیین عیارحد بهینه کارخانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

است. با توجه به نقش اساسی عیارحد کارخانه بر روی اقتصاد عملیات، انتخاب بهینه این عیار اهمیت زیادی دارد. یکی از روش‌های رایج برای تعیین عیارحد بهینه کارخانه استفاده از مدل Lane است. این مدل یک مدل پژوهش عملیاتی است که تابع هدف آن بیشینه‌سازی تفاضل نقدینگی و هزینه فرصت بوده، و محدودیت‌های وظیفه‌ای آن ظرفیت معدن‌کاری، ظرفیت کارخانه فرآوری و ظرفیت بازار (تقاضا) می‌باشد. با توجه به رابطه بین متغیرها، این مدل در نهایت به مدلی با دو متغیر تصمیم (عیار حد) و  (زمان لازم برای عملیات بر روی یک تن ماده کانی‌دار) تبدیل می‌شود. حل تحلیلی این مدل نیازمند صورت‌بندی ریاضی (میزان کانسنگ موجود در یک تن ماده کانی‌دار) و (عیار متوسط کانسنگ) برحسب می‌باشد. با توجه به این‌که این صورت‌بندی معمولاً امکان‌پذیر نمی‌باشد، برای حل آن باید از روش ترسیمی یا روشی ابتکاری بهره جست. Lane برای حل این مدل روشی ابتکاری ارایه داده است. در این مقاله با تحلیل نحوه تغییر تابع هدف در محدوده‌های مختلف عیاری، یک روش حل ابتکاری جدید پیشنهاد شده است. در نهایت با حل یک مثال نمایشی و مقایسه نتایج به دست آمده از این روش با نتایج حاصل از الگوریتم حل Lane، که در حال حاضر روش حل کلاسیک  این مسئله به‌شمار می‌رود، نشان داده شد که پاسخ به دست آمده در روش ارایه شده در این مقاله نتایج بهتری نسبت به الگوریتم  Lane به‌دست می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Algorithm for Solving Lane’s Model for Cut Off Grade Optimization

چکیده [English]

   In open-pit mining operations, one of the first decisions that must be made in production planning stage, after completing pit limits design, is to determine processing plant cut-off grade. In order to maximize economic payoffs of operations, choosing optimum value of cut-off grade is of considerable importance. Using Lane's model is one of the most common methods for doing this task. This model is based on Operations Research (OR). Its objective function is maximizing difference between cash-flow and opportunity cost, and its functional constraints are mining capacity, processing plant capacity and market demand. Finally, this model is converted to a model with two decision variables namely (cut- off grade) and (time required for processing 1 ton of in- pit materials). Since formulating objective function and constraints of model as mathematical sentences is usually impossible, for solving it graphical or heuristic methods have to be used. Lane has developed a heuristic method for solving his model. In this article a new heuristic method for solving Lane's model has been developed. Then by solving an illustrative example in two methods and comparing their results, has been showed that the result of this method is better than result of Lane's algorithm.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Cutoff Grade
  • Open Pit
  • Lane’s Algorithm