تعیین نقاط بهینه حفاری‌های آتی در معدن شماره3 گل گهر سیرجان با استفاده از شبیه‌سازی متوالی گوسی- فراکتالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

پس از اینکه فرآیند تخمین با استفاده از نمونه‌های مغزه‌های حفاری انجام شد، لازم است با استفاده از چند نمونه اضافی کیفیت تخمین عیار و در ادامه طبقه بندی ذخیره را بهبود بخشید. یکی از روش‌های گزینش بهینه محل حفاری‌های جدید، انتخاب نقاطی است که در آنها حداکثر کاهش واریانس تخمین رخ می‌دهد. این پارامتر(واریانس تخمین) برای هر بلوک مستقل از مقادیر داده‌های اطراف آن بوده و مقدار آن برای بلوک‌ها با آرایش نمونه برداری مشابه، یکسان است و در نتیجه از تغییرپذیری محلی چشم پوشی می‌شود. در مقابل، در شبیه‌سازی  زمین آماری، با درنظرگرفتن آرایش فضایی داده‌ها و همچنین مقادیر واقعی آنها، تغییرپذیری محلی به طور عددی اندازه‌گیری می‌شود. در این تحقیق، روش شبیه‌سازی شرطی فراکتالی، به منظور شبیه‌سازی عیار توده شماره 3 معدن آهن گل گهر سیرجان و در نهایت تحلیل ریسک، مورد استفاده قرار گرفته است. این روش، داده‌ها را به گونه‌ای شبیه‌سازی می‌کند که بعد فراکتال و پارامترهای آماری و زمین آماری، تا حد ممکن ثابت نگه داشته شوند. با استفاده از ترکیب اندیس عدم قطعیت حاصل از شبیه‌سازی و همچنین تابع GET، روشی جدید برای تعیین نقاط مناسب حفاری‌های آتی در محدوده شمالی کانسار پیشنهاد شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using sequential Gaussian Fractal Simulation Method to Determine the Optimum Location of New Drilling Boreholes: A Case Study in Gol-E-Gohar Iron Ore Mine

نویسندگان [English]

  • S Eskandari 1
  • S.H Madani 1
  • V Rasouli 1
  • B Tokhmechi 2
1 Amirkabir University of Technology
2 Shahrood University of Technology
چکیده [English]

  In any mining project, specially when the ore reserve is relatively large and distributed inhomogeneously, drilling new boreholes to reduce the uncertainty associated with the grade estimation as well as reserve classification becomes unavoidable. However, selecting the optimum location of the new borehole, in terms of providing the maximum amount of information possible is a challenge. In this regard, customarily, the geostatistical approaches, based on minimizing the estimation error (variance) of blocks grade is used. However, in this method, the estimation variance of each block is independent of the sample grade values and only takes into account the spatial distribution of sample’s location. This will ignore the local variability of sample values. Another approach to determine the optimum location for the new drilling boreholes could be based on the geostatistical simulation techniques. In simulation methods, the spatial variability due to the sample location, as well as the local variability associated with the data values are taken into consideration. In this paper, the Fractal Conditional Simulation Method (FCSM) is used to simulate the iron grades of anomaly No.3 of Gol-E-Gohar iron ore mine. The simulated data, then, were used to estimate the iron ore reserve and to perform a risk analysis. This method simulates the data sets, while the fractal co-dimension as well as the statistical and geostatistical parameters are kept unchanged. Finally, using uncertainty index and GET (Grade, Error and Thickness) function, the optimum location for new boreholes in the northern part of the ore-body was suggested.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractal geometry
  • Fractal Conditional Simulation method
  • Risk Analysis
  • GET function
  • Gol-E- Gohar iron ore mine