نویسنده = حسن مدنی
انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس

دوره 16، شماره 50، فروردین 1400، صفحه 73-86

10.22034/ijme.2021.129024.1817

راضیه اخباری؛ فرهنگ سرشکی؛ سید حسن مدنی


بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 65-79

سیده گلاله حسینی؛ حسن مدنی؛ کورش شهریار؛ علی مرتضوی


بررسی عددی تأثیر ابعاد پرده هوایی در تهویه و شکل جریان هوای بن‌بست‌های معدنی

دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 21-30

بهزاد نیکنام؛ حسن مدنی؛ حسین سالاری راد