تحلیل ریسک ایمنی در معادن طلای اردستان و موته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران،

2 استادیاردانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه امیرکبیر، تهران

چکیده

در حین کار در معادن همواره پرسنل با خطرات زیادی موجه‌اند، بنابراین مطالعات مربوط به حفظ ایمنی و سلامتی پرسنل و بهبود مدیریت ایمنی در حال گسترش است. برای کاهش آسیب‌ها حین معدنکاری باید به طور پیوسته ارزیابی ریسک انجام گیرد. بدین منظور ارزیابی ریسک ایمنی پرسنل، برای دو معدن طلای اردستان و موته اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. در اولین مرحله ارزیابی ریسک، اطلاعات خطرات موجود در معادن جمع‌آوری شد. در مرحله دوم، احتمال وقوع و شدت اثر هر یک از آن‌ها بررسی و ارزیابی شد. سپس با استفاده از منطق فازی و شباهت به گزینه ایده‌آل، میزان ریسک برای هر کدام از خطرات احتمالی تعیین شده و رتبه‌بندی برای ارزیابی خطرات موجود برای پرسنل دو معدن طلای یاد شده انجام گرفت. در پژوهش حاضر، ریسک‌های عملیات استخراج و تغلیظ کانسنگ در هشت گروه ریسک فیزیکی، شیمیایی، کار با سیانید، ترابری، الکتریکال، تعمیرگاه، انسانی و ایمنی جمع‌آوری شد. به طور مجموع در این دو معدن 136 مورد احتمال خطر وجود داشت. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، ریسک‌های موجود در معادن طلای اردستان و موته در پنج گروه طبقه‌بندی شدند. اولین گروه که بیشترین ریسک را به همراه داشت، شامل انفجارهای پیش‌بینی نشده، مواد منفجره غیراستاندارد، شکست سد باطله، نشت مواد سیانیدی، سقوط افراد در سد باطله، برق گرفتگی هنگام کار با تجهیزات، لغزش یا سرخوردن، عدم استفاده از لباس ایمنی، ورود غیر مجاز به ناحیه استخراجی و انفجار در هنگام اطفا حریق بود. در نهایت با توجه به اولویت‌بندی در ریسک‌های بدست آمده پاسخ مناسبی برای کنترل اولین گروه ریسک ارایه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Safety risk analysis in Ardestan Dare Ashki and Esfahan Moteh gold mines

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghassemzadeh 1
  • Hassan Madani 2
1 Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology,Tehran, Iran
2 Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the increasing number of accidents while working in the mines, studies related to maintaining the safety and health and improving safety management are expanding today. To reduce accidents and injuries, risk assessment should be performed continuously in the mines. For this purpose, two gold mines of Ardestanِ Dareh Ashki and Isfahan Moteh were examined. In the first stage of risk assessment, information on hazards in the mines was collected and in the second stage, the probability of occurrence and severity of its effect were evaluated. The two gold mines were then developed using methods similar to the ideal option and fuzzy logic to assess the risks The total hazards of the ore mining and concentrating operations in these mines were 136, which were classified into 8 groups. Finally, after completing the necessary calculations, several groups with different risks were obtained. The first group with the highest risk included unpredictable explosions, non-standard explosives, tailings dam failure, cyanide leakage, people falling into the tailings dam, electrocution while working with equipment, slipping or slipping, not wearing safety clothing, unauthorized entry It was in the area of ​​extraction and explosion during firefighting. Based on the obtained results, it is possible to plan and take appropriate action to prevent the occurrence of undesirable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Assessment
  • Fuzzy
  • Topsis
منابع 1. عامری، م.، عطایی، م.، سرشکی، ف.، رفیعی، ر.؛ 1398؛ "ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در معادن روبازکرومیت فاریاب". نشریه مهندسی منابع معدنی، دوره 4، شماره 2، ص 72-57.## 2. بخت‌آور، ع.، میکاییل، ر.، صفوی، م.؛ 1396؛ "ارزیابی ریسک لرزش زمین ناشی از آتشباری با استفاده از رویکرد توسعه‌یافته FMEA در شرایط عدم قطعیت". نشریه مکانیک سنگ ایران، دوره 1، شماره 1.## 3. نخعی، ز.، عطایی، م.، کاکایی، ر.، بصیرنژاد، م.؛ 1397؛ "کاربرد تحلیل درخت خطای فازی در ارزیابی ریسک خطرات دستگاه سیم‌برش در معادن سنگ ساختمانی کوثر اصفهان". نشریه مهندسی معدن، دوره 13، شماره 39، ص 53-43.## 4. جهانبانی، ز.، عطایی، م.، سرشکی، ف.، قنبری، ک.؛ 1396؛ "ارزیابی ریسک خودسوزی زغال سنگ در انباشتگاه زغال به روش تحلیل درخت خطای فازی". نشریه مهندسی معدن، دوره 12، شماره 35، ص 12-1.## 5. اکبری، ا.، محمدی، ا.؛ 1395؛ "تعیین محدوده نهایی معدن روباز مس سرچشمه با استفاده از معیار ارزیابی عاری از ریسک برای دستیابی به توسعه پایدار". فصلنامه زمین‌شناسی محیط زیست، دوره 10، شماره 35.## 6. Vaziri V, Hamidi JK, Sayadi AR (2018) an integrated GIS-based approach for geohazards risk assessment in coal mines. Environ Earth Sci. 77(1):29.## 7. قاسمی،1.؛ 1397؛ " پیش‌بینی پرتاب سنگ ناشی از آتشباری با استفاده از تکنیک درختی M5P". نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، دوره 8، شماره 16، ص 55-45.## 8. صیادی، ا.، منجزی، م.، شریفی، م.؛ 1396؛ "ارایه رویکردی جهت ارزیابی ریسک در معادن روباز با استفاده از روش FAHP و Fuzzy TOPSIS". روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن.## 9. میبدیان، م.، معماریان، ح.، زارع، م.؛ 1388؛ "به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه)". نشریه دانشکده فنی، دوره 43، شماره 3، ص 336-325.## 10. Grayson RL, Kinilakodi H, Kecojevic V. Pilot sample risk analysis for underground coal mine fires and explosions using MSHA citation data. Safety Sci. 2009; 47(10):1371–8.## 11. Paul PS. Predictors of work injury in underground mines—an application of a logistic regression model. Min Sci. Technol. 2009; 19 (3):282–9.## 12. Coleman PJ, Kerkering JC. Measuring mining safety with injury statistics: lost workdays as indicators of risk. J Safety Res 2007; 38(5):523–33.## 13. Duzgun HSB, Einstein HH. Assessment and management of roof fall risks in underground coal mines. Safety Sci. 2004; 42(1):23–41.## 14. Australian Mine Health Safety Regulationwww.legislation.nsw.gov.au, 2010.## 15. Aven T. Risk analysis: assessing uncertainties beyond expected values and probabilities. John Wiley & Sons Ltd 978-0-470-51736-9; 2008.## 16. ISO Guide. Risk management—vocabulary. International Organization for Standardization1st ed.; 2009. p. 73.## 17. PMBOK. A guide to the project management body of knowledge4th ed.; 2008. ## 18. Barnes M. Risk assessment workbook for mines. Metalliferous, extractive and opal mines, and quarries. Mine Safety Operations; 2009. p. 64.## 19. Aven T, Vinnem JE. Risk management, with applications from the offshore oil and gas industry. New York, NY: Springer Verlag; 2007.## 20. Chen CT. Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy Set Syst. 2000; 114(1):1–9.## 21. Zadeh LA. Fuzzy sets. Inf. Control 1965; 8(3):338–53.## 22. Joy J. Occupational safety risk management in Australian mining. Occup. Med 2004; 54:311–5.## 23. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح بهره‌برداری از معدن طلای کوه دم شمال‌شرقی، موسسه پژوهشی زنده رود.## 24. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه استخراج طلا در کانسار دره اشکی مجتمع طلای موته.## 25. Applied Manual. Health and safety risk management manual for the Australian Coal Mining Industry, Health and Safety Trust; 2007. ## 26. Kaufmann A, Gupta MM. Introduction to fuzzy arithmetic: theory and applications. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc.; 1985. p.351.## 27. Allanson C. Strata control in underground coalmines: a risk management perspective. In: Aziz N, editor. Coal Operators' Conference, University of Wollongong & the Australasian Institute of Mining and Metallurgy; 2002. p. 135–53.## 28. Kasap Y, Subasi E. Risk assessment of occupational groups working in open pit mining: Analytic Hierarchy process. Journal of Sustainable Mining; 2017; 16(2): p. 38–46.## 29. Leur A. Safety and health in opencast mines. International Labor Organization; 2018; Second edition.##