بررسی عوامل مؤثر بر همگرایی روش هاردی کراس در تحلیل شبکه¬های تهویه معادن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تجزیه و تحلیل شبکه‌های تهویه یکی از مهم‌ترین مراحل تهویه معادن به شمار می‌رود. روش هاردی کراس یکی از قدیمی‌ترین و از جمله متداول‌ترین روش‌های تحلیل شبکه‌های تهویه است. این روش یک روش حل تکراری است و طی آن تکرار معادلات آن قدر ادامه می‌یابد تا خطا به حد ناچیز برسد. آهنگ تقارب این روش در وهله اول به مقادیر فرضی اولیه شدت جریان شاخه‌ها و انتخاب صحیح حلقه‌ها بستگی دارد. به علاوه عوامل دیگری نیز بر همگرایی و سرعت آن تأثیرگذار هستند که این مقاله به بررسی و اثبات آن‌ها می‌پردازد. نخست آنکه در صورتی که شدت جریان شاخه‌ای پس از جمع جبری با خطای حلقه‌های مربوط به آن منفی شود، جهت جریان در شاخه یادشده تغییر نکند و دیگر آن‌که شدت جریان شاخه یادشده در محاسبه خطای حلقه‌ها در تکرار بعد، با علامت جبری خود در مخرج رابطه هاردی کراس در نظر گرفته شود. در ادامه یک شبکه فرضی مورد تحلیل قرار گرفته و برای اعتبارسنجی نتایج از روش نیوتن- رفسون استفاده شد. نتایج حاصل از رویکرد اثبات‌شده بر پاسخ حاصل از روش نیوتن- رفسون انطباق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of effective factors on Hardy Cross method convergence in mine ventilation networks analysis

نویسندگان [English]

  • S Afraei
  • H Madani
Amirkabir university of technology
چکیده [English]

Analysis of ventilation networks is one of the most important steps in mine ventilation. Hardy Cross method is one of the oldest and the most common methods of ventilation network analysis. This method is an iterative solution procedure and the equations are repeated until the error becomes negligible. The convergence rate of this method in the first stage depends on the preliminary theoretical values ​​of the branch air quantities and the correct choice of meshes. In addition, there are other factors which may affect the convergence rate. This paper focuses on the investigation and proof of those factors. First, if the summation of the branch air quantity and its relevant mesh errors are negative, the current directory must not be changed. Secondly, mentioned branch air quantity is considered with its algebraic sign in the denominator of the Hardy Cross equation in the next iteration. Then a hypothetical network is analyzed and the Newton- Raphson method was used to validate the results. Results from proven approach are in accordance with Newton- Raphson method results. [i1]  [i1]این جمله نیاز به اصلاح دارد، لکن معدل فارسی آن نیز واضح نیست: " نتایج حاصل از رویکرد اثبات­شده" به چه چیری دلالت دارد؟

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Analysis
  • Hardy Cross method
  • Convergence